Loading

Методика за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове

I. Определяне на мандатите за общински съветници

Чл. 1. (1) Методиката определя изчислителните процедури, по които се разпределят мандатите между политическите партии, коалициите от партии, местните коалиции от партии и независимите кандидати според подадените за тях действителни гласове за общински съветници.

(2) Независимите кандидати за общински съветници получават мандат съобразно общинската избирателна квота, а мандатите на партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии се разпределят по метода на най-големия остатък - метода на Хеър-Ниймайер, на общинско ниво.

Чл. 2. Окончателното разпределение на мандатите за общински съветници се извършва от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Чл. 3. Общинската избирателна комисия извършва изчисленията по разпределяне на мандатите за общински съветници. Броят на общинските съветници се определя от ОИК съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Чл. 4. За всяка листа за общински съветници (на партия, коалиция от партии, местна коалиция от партии или независим кандидат) се пресмята сумата от подадените за нея действителни гласове във всички секции в съответната община.

Чл. 5. (1) Общинската избирателна квота се получава, като общата сума на действителните гласове, подадени за всички партии, коалиция от партии, местни коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници в общината се раздели на броя на членовете на общинския съвет (§ 1, т. 17 от ИК).

(2) Когато полученото частно по ал. 1 не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло число.

Чл. 6. Независим кандидат за общински съветник се счита за избран и получава мандат, ако е получил действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Чл. 7. Общинската избирателна комисия определя броя на оставащите мандати, получени след като от общия брой мандати за общински съветници се изважда броят на мандатите на избраните независими кандидати.

Чл. 8. Право на участие в разпределението на мандатите по чл. 7 имат партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Чл. 9. (1) Мандатите по чл. 7 се разпределят между партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии по чл. 8 според получените от тях действителни гласове за общински съветници в съответната община по метода на Хеър-Ниймайер съгласно чл. 247, ал. 2 от ИК (Приложение № 1).

(2) Гласовете, подадени за независими кандидати, както и за партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии, които са получили действителни гласове по-малко от общинската избирателна квота, не участват в разпределението на мандатите по чл. 7.

(3) Ако броят на получените мандати на партия, коалиция от партии или местна коалиция от партии е по-голям от броя на кандидатите в кандидатската й листа, получените в повече мандати не се разпределят между останалите партии, коалиции от партии и местни коалиции от партии.

II. Определяне на резултатите от гласуването за кметове

Чл. 10. За всеки кандидат за кмет (на община или кметство) се пресмята сумата от подадените за него действителни гласове във всички секции от съответния изборен район (община или кметство).

Чл. 11. Кандидатът за кмет, получил повече от половината от действителните гласове, се счита за избран.

Чл. 12. Ако никой от кандидатите за кмет не е избран съгласно чл. 11, се произвежда втори тур на избора.

Чл. 13. (1) До участие във втория тур на избора се допускат първите двама кандидати, получили най-много действителни гласове.

(2) Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур. Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.

(3) Ако до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине, се произвежда нов избор.

(4) Ако до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.

Чл. 14. Кандидатът за кмет, получил най-много действителни гласове на втория тур на изборите, се счита за избран.

Чл. 15. (1) При равен брой гласове, поради което няма избран кмет на втори тур, се произвежда нов избор за кмет.

(2) Новият избор се насрочва от президента на Република България по предложение на Централната избирателна комисия.

III. Обявяване на резултатите

Чл. 16. Общинските избирателни комисии с решение обявяват избраните общински съветници и кметове, както и имената на кандидатите за кметове, между които ще се провежда втори тур на изборите, ако има такъв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тази методика е приета на основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, т.1  от ПЗР на Изборния кодекс.

Методиката е приета с Решение № 17-МИ от 07.07.2011 г. на ЦИК.

Приложение  (към чл. 9, ал.1)

Метод на Хеър-Ниймайер

Целта на метода е разпределяне на определените от ОИК брой мандати за общински съветници между партии, коалиции от партии и местни коалиции от партии според получените от тях действителни гласове в рамките на дадената община.

1. По този метод се разпределят мандатите, получени след като от общия брой мандати за общински съветници се извади броят на мандатите на избраните независими кандидати (чл. 7 от методиката).

2. Право на участие в разпределението на тези мандати имат партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии, получили действителни гласове за общински съветници не по-малко от общинската избирателна квота (чл. 9 от методиката).

3. Сумата от действителните гласове на партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии по т. 2 се дели на броя на мандатите по т. 1 (квота на Хеър).

4. Получените действителни гласове за всяка партия, коалиция от партии и местна коалиция от партии по т. 2 се делят на полученото число по т. 3.

5. Всяка партия, коалиция от партии и местна коалиция от партии получава толкова мандати, колкото е цялата част на полученото частно на т. 4.

6. Оставащите мандати (числото по т. 1 минус сумата от числата по т. 5) се разпределят между партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии по реда на намаляване на дробната част (остатъците) на полученото частно по т. 4.

7. Ако при процедурата по т. 6 се стигне до няколко равни остатъка и броят на неразпределените мандати е по-малък от броя на тези остатъци, оставащите мандати се разпределят между тях по жребий, теглен в ОИК. За жребия задължително се канят представители на заинтересованите партии, коалиции от партии и местни коалиции от партии, които имат право да участват в жребия.

8. Ако броят на получените мандати от партия, коалиция от партии или местна коалиция от партии е по-голям от броя на кандидатите в кандидатската й листа, получените в повече мандати НЕ се разпределят между останалите партии, коалиции от партии и местни коалиции от партии.

9. Пресмятанията се извършват с максималната възможна точност, но резултатите от тези пресмятания се представят закръглени  до 5-ия  знак след десетичната точка.

Мандати за разпределяне: 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Участник

Действителни гласове

Мандати за независими

Частно по т. 4

Мандати по т. 5

Остатъци по т. 6

Мандати по т. 6

Мандати по т. 7 (жребий)

Общо мандати

2

ПП "ГЕРБ"

520

 

4.32432

4

0.32432

 

 

4=4+0

35

ИК ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА - НЕЗАВИСИМ

388

1

 

 

 

 

 

1

8

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

329

 

2.73597

2

0.73597

1

 

3=2+1

24

КП "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО"

299

 

2.48649

2

0.48649

1

 

3=2+1

23

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

295

 

2.45322

2

0.45322

 

 

2=2+0

33

ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"

260

 

 

 

 

 

 

 

31

ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"

247

 

 

 

 

 

 

 

28

ИК ИВАН КИРИЛОВ ДЕСОВ - НЕЗАВИСИМ

174

 

 

 

 

 

 

 

25

КП "БЪДЕЩЕ ЗА БРЕЗНИК"

163

 

 

 

 

 

 

 

27

ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

118

 

 

 

 

 

 

 

9

ПП "АТАКА"

116

 

 

 

 

 

 

 

37

ПП "ЛИДЕР"

111

 

 

 

 

 

 

 

36

ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

109

 

 

 

 

 

 

 

34

ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

61

 

 

 

 

 

 

 

14

ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

52

 

 

 

 

 

 

 

5

ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"

34

 

 

 

 

 

 

 

29

ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

25

 

 

 

 

 

 

 

26

ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

22

 

 

 

 

 

 

 

17

ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

21

 

 

 

 

 

 

 

7

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

20

 

 

 

 

 

 

 

32

ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"

17

 

 

 

 

 

 

 

В изборите за общински съветници с определени от ОИК - Брезник 13 мандата участват седемнадесет партии, две местни коалиции от партии и двама независими кандидати. Броят на получените от тях действителни гласове е посочен в колона 3 на таблицата.

1.     Сумата на действителните гласове е 3381.

2.     Отношението 3381/13 е 260.07692 и не е цяло число.

3.     Общинската избирателна квота е 261 - най-близкото по-голямо цяло число

4.     Сумата на действителните гласове за независимия кандидат на Инициативен комитет
Десислава Христова Христова (388) е по-голяма от общинската избирателна квота (261). Сумата на действителните гласове за независимия кандидат на Инициативен комитет Иван Кирилов Десов (174) е по-малка от общинската избирателна квота (261). Затова само независимия кандидат на Инициативен комитет Десислава Христова Христова се счита за избран (колона 4 в таблицата).

5.     За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 1 = 12 мандата.

6.     Право да участват в разпределянето на 12 мандата имат следните политически партии: Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Коалиция от партии "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО"  и Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", чиито действителни гласове отговарят на условието да са повече или равни на общинската избирателна квота.

7.     Сумата на действителните гласове на политическите партии: Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Коалиция от партии "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО"  и Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" е равна на 1443.

8.     Квотата на Хеър е 1443/12 = 120.25.

9.     Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии: Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Коалиция от партии "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО"  и Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" се разделят на квотата на Хеър.

10.   Политическите партии: Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Коалиция от партии "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО"  и Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.

11.   Получените остатъци са показани в колона 7.

12.   Остават 2 неразпределени мандата.

13.   Първият неразпределен мандат получава Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.73597 (колона 7 от таблицата). Вторият неразпределен мандат получава Коалиция от партии "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО" - с втори най-голям остатък 0.48649 (колона 7 от таблицата).

14.   Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.

абе хора, вие за будали ли ни

абе хора, вие за будали ли ни мислите...Лазаров изгони Попов преди 7 години за да не му пречи понеже Попов има принципи. И при това, как виждате подобен екип. Залагам бас че това е измислено от Ставрев и компания.

АЗ СЕ ЧУДЯ ,КАКТО И МНОГО

АЗ СЕ ЧУДЯ ,КАКТО И МНОГО ДРУГИ ХОРА СЕ ПИТАТ ЗАЩО МАРИЯ ДОБРЕВСКА НЕ Е ИЗДИГНАТА ЗА КМЕТ ИЛИ НАЙ-МАЛКОТО ЗА СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ? ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА ПРАВИ ТАКИВА НАГЛИ КОМБИНАЦИИ С ЛАЗАРОВ И ПОПОВ-СИГУРНО ТОВА Е ИСТИНСКИЯТ ОТГОВОР! САМО ЧЕ ТОВА Е ЗАГУБА ЗА ГЕРБ! И ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ ТВЪРДЕ СКОРО!

Тези които гласуваха за

Тези които гласуваха за партий си свършиха работата, ГЕРБ като партия показа, че е номер едно,но със самопровъзгасилият се "лидер"-др. димитров май нещата не стоят тека защото силно се съмнявам, че на балотажа ще постигне резултата от първи тур, защото ако не му е ясно, а вече трябваше да му се е изяснило се гласгва за личности и понеже ги разбира тези неща е редно да се погледне в огледалото и да си зададе въпроса каква личност е той????!!!!!......

Митко,чудя се дали ако не

Митко,чудя се дали ако не беше правил толкова наколенки в ГЕРБ,дали ако не си беше купил гласовете в Ноевци,Гигинци,Секирна и много др.места,дали ако нямаше наистина хубави хора в листата,дали щеше да имаш повече гласове от Ради Боянов??! Не Мите с поредната си глупост и алчност да те подкрепя един доказан мошеник,като Попов и старария ти партньор Лазаров ти ГУБИШ окончателно.Подкрепата и досега беше единствено за партията а твоята крадлива личност си остава кръгла НУЛА!!! Все пак успех,дайте на хората повече пари,защото са гладни,но не и тъпи те знаят за кой требва да гласуват.