Loading

В Община Брезник се създава обществена трапезария

От 03.01.2011г. на територията на Община Брезник стартира Обществена трапезария по реда на чл.27, т.З от Закона за социално подпомагане за предоставяне на безплатна храна.
Проекта, който стартира от 03.01.2011г. „Обществени трапезарии" на Фонд „Социално подпомагане" при Министерство на труда и социалната политика е финансиран от Фонд „Социално подпомагане" на основание решение на Управителния съвет на Фонда по протокол №11 от 29.11.2010г. Дейността на обществената трапезария ще се осъществява през месеците януари, февруари, март и април 2011 година, общо 82 работни дни .
Всеки работен ден от 12,00 часа до 13,30 часа ще се задоволяват потребностите от храна на 40 бенефициенти по проекта, жители на Община Брезник.
За постигане на целите и успешното реализиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга "обществени трапезарии" е създадена добра организация от страна на Община Брезник и Домашен социален патронаж, който е изпълнител на проекта. Проектът цели подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на самотно живеещи лица, възрастни хора и други в неравностойно социално положение.