Loading

Фирма търси да назначи :експерт прилагане на Стратегия за местно развитие

Описание и
Изисквания:
Експерт прилагане на Стратегия за местно развитие:
информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати;
• подготвя основните документи за стартиране и последващо изпълнение на мерките;
• подготвя договора за финансиране на бенефициента;
• изготвя график за управление и изпълнение на СМР
• изготвя график за мониторинг на стартиралите проекти;
• администрира проекти спечелени от бенефициентите;
• осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;
• осъществява посещения на място;
• изготвя модели на отчетни форми за организацията-бенефициент;
• подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за
плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за
отчитане на изпълнението;
• изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията
за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от Изпълнителния директор и управляващия орган на ПРСР;
• изготвя база данни;
• информира своевременно Изпълнителния директор за проблеми,
възникнали при изпълнението на стратегията;
• извършва и други дейности в рамките на своите компетенции;
Изисквания:
Много добро познаване на Програмата за развитие на селските райони
•Образование - висше
•Професионална област – икономист, инженер, юрист, хуманитарна
насоченост, др.
•Професионален опит (продължителност и вид) – 3 години
•Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.) Препоръчително е владеенето на английски език. Отлична компютърна грамотност. Свидетелство за управление на МПС.
Специални умения/компетенции
- способност да работи ефективно в екип
- способност да анализира информация, да я синтезира и да
представя резултатите;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
Месторабота: Брезник / Област Перник / България
Заплата:

от 900 до 1000 BGN (Бруто)

източник:http://www.jobs.bg/f1651162