Loading

Фънспорт ще си правят пречиствателна станция в Конска

РИОСВ Перник решиха, че не е необходимо да се прави проучване за оценка за влиянитео й върху околната среда. Цялото решение е оповестено на сайта на община Брезник, а тук е извадка от него:

Реших да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води /МПСОВ-1/ тип ТОРА8" с капацитет 1,2 куб.м./денонощие в поземлен имот № 000167, в землището на с. Конска, община Брезник, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ФЪН СПОРТ" ЕООД, ЕИК 200594448
Адрес: гр. София 1324, район „Люлин", ж.к. "Люлин", ул. „400" № 50, вх.А, офис № 8

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води в имот № 000167, в землището на с. Конска, община Брезник, област Перник. Имотът, в чиито граници ще се реализира намерението е собственост на възложителя на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 33, том.1, рег.№329, дело №35 от 23.04.2010г. Същият е с площ 7.232 дка, с начин на трайно ползване-туристическа база, съгласно скица № Ф00899/22.11.2010г. на Общинска служба по земеделие-гр. Перник. Имотът е образуван от сливане на имоти №№ 000164 и 000165. Необходимата площ за изграждане на модулната пречиствателна станция е 2.5 кв.м.
Пречиствателната станция МПСОВ-1, обект на инвестиционното предложение е тип „ТОРАS" и е предназначена за пречистване на битови отпадъчни води от населени места с капацитет 1,2 куб.м./денонощие, при следните изходни параметри: БПК5-400мг/л; ХПК-800мг/л; неразтворени вещества-467мг/л; общ азот-73 мг/л.; общо водно количество 438 куб.м./год.

Техническите данни на съоръжението са: дължина 1600 мм., широчина 1140 мм., височина 2315 мм. и тегло 380 кг. Матералът, от който ще бъде изграден корпусът е полипропилен. Съоръжението включва усреднител, биобасейн, вторичен утаител и утайков резервоар. Отпадъчните води постъпват в усреднителя, където се балансира неравномерността на денонощния отток. Хомогенизирането се извършва с въздух, подаван от въздуходувка в контролния панел и аериращ елемент. От този резервоар водите пречистени от груби примеси посредством филтър се припомпват чрез еърлифт в биобасена, където се осъществява биологичното пречистване на отпадъчните води, посредством аеробни микроорганизми, намиращи се под формата на активна утайка.

Необходимият за целта въздух се подава от въздуходувката и аериращ елемент по време на първата фаза на процеса. Разделянето на сместа пречистена вода-активна утайка се извършва във вторичния утаител. Активната утайка се утаява на дъното на утаителя и през отвор се връща обратно в биобасейна. Пречистената вода от повърхността на вторичния утаител се отправя към изходния тръбопровод. В случай на малък входящ дебит на отпадъчните води, нивото на усреднителя спада и достига до настроеното минимално ниво, така че подаването на въздух към въздухоразпределителя се превключва на втора фаза „Отделяне на излишна активна утайка". Работата на пречиствателното съоръжение ТОРАS е напълно автоматична.

Необходимото количество излишна утайка редовно се отстранява от биобасейна, чрез еърлифта за излишна утайка, което гарантира оптималното количество на утайката в биореактора. Редуването на двата режима на работа на инсталацията допринася за високата ефективност на пречиствателния процес. Пречистените количества води от МПСОВ ще се заустват, посредством тръбопровод в дерето под язовирната стена на микроязовир „Конска", в участъка на заустване на отводящия земен канал от страничния преливник. Язовирът е предоставен от Община Брезник за временно възмездно ползване на възложителя, съгласно Договор №113/19.03.2010г.

Достъпът до имота ще се осъществява посредством съществуващ път, като не се налага изграждане на нова инфраструктура.
Съгласно представената информация, инвестиционното предложение се намира:
- в близост до Защитена зона за опазване на дивите птици „Ноевци" с код ВО0002089, приета с Решение на Министерския съвет №122/02.03.2007г. и обявена със Заповед № РД-808/06.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр.108/2008г.);
- в близост до Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Ребро" с код ВО0000314, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.);
- извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 11, буква „в" и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Съобразно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе Защитени зони, предвид чл. 31, ал. 2 от ЗБР, респ. чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директор на РИОСВ – Перник

/Пламен Ангелов/

Източник: община Брезник