Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ за обучения по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г.

 

Наименование на доставчика на услуги Адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и електронна поща Обучения по ключови компетентности - вид Наименование на конкретното обучение
ЦПО към РД “Знание” гр. Перник, ул. Радомир 1, Севдалина Славова, тел: 076/606698; [email protected]

общуване на чужди езици

Дигитална компетентност

Умения за учене

Инициативност и предприемачество

немски език, английски език

работа с основни текстообработващи програми, работа с база данни, управление и съхранение на информация, работа с електронни таблици, със специализиран софтуер, основи на цифровите медии, презентации, търсене на информация в интернет и сигурност на информацията

ативно поведение на пазара на труда, умение за учене на управленски, административен и работнически персонал

Инициативност и предприемачество

 

 

 

 

 

Източник: http://zaedno-bg.com/images/upload/documents/_АЗмога_доставчик%20на%20услуги%20за%20ключови%20компетентности.pdf