Loading

ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО НЕУДОБНА УЧИТЕЛКА ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕНА ОТ УЧИЛИЩЕТО В НОЕВЦИ

 Както ще разберете от приложените по-долу Заявление и Коментар към него на Петрова,  става въпрос за режисиран педагогически съвет, състоял се на 24.11.2009 година. Този съвет е трябвало да документира доста нескопосано "неодобрението на учителския колектив" на вменявани нарушения на математичката от Василев. Това се е налагало, защото към директора е било подадено Питане Вх.№106/18.11.2009г. от Петрова относно реалното положение на изплатеното вече диференцирано заплащане през месец септември 2009 година. Петрова е отправила Жалба Вх.№290/07.07.2009 г. до директора по повод оценяване на работата и с 0 точки по някои показатели. Тя оспорва обективността на определението на точките и сравнява своите с тези на С. Михайлова и С. Василева, които получават почти максимален брой точки, въпреки сериозните нарушения и злоупотреби, коментирани в предната ми статия. Тази Жалба засяга много съществени проблеми и заслужава специално внимание, което ще отделя в следващ материал. Господин Василев пред Петрова се е съгласил с аргументите на математичката и е нанесъл корекции с червен химикал по някои показатели в личните оценъчни карти по НП "Диференцирано заплащане" на учителите Михайлова, Василева и Петрова. Показал е корекциите на жалбоподателката през юли 2009 г. През септември са изплатени тези възнаграждения, но по фиша на Петрова се разбира, че заплащането реално е осъществено по точки от първоначалните, некоригирани от Василев в резултат на обжалването оценъчни карти. В жалбата си Петрова е уточнила, че не държи толкова на финансовата страна на въпроса, колкото на факта, че за втора поредна година съвсем очевидно и предизвикателно се пренебрегват реалните резултати от работата на определени учители в оценяването по различните показатели. Тъй като във фишовете е регистриран окончателният резултат от заплащането на сбора на всички точки, вероятно Василев се е надявал, че Петрова няма да обърне внимание дали по първоначалните или по коригираните точки е извършено начислението. Вместо да отговори на Питането на математичката/което не е никак лесно, защото в действителност Василев и е показал реално несъществуващи в личните досиета на учителите коригирани с червено карти, с променени точки според Жалбата/, директорът е решил да я атакува чрез организиран по сценарий съвет, но в действителност събитията са се развили по друг начин. Ако проследите двата документа, ще разберете как. Върху тях липсват подписи и входни номера, но са били изпратени в този вид като част от Отговор на Петрова на Писмо №255/06.07.2010г. на Василев във връзка с неправомерен запор на трудовото възнаграждение на учителката. Страниците са номерирани лично от адвокат С. Зарева с изразено и подписано в края мнение от нея по повод неправомерните и безпрецедентни действия на бившия вече директор/могат да се открият в училището към препоръчана кореспондентска пратка с разписка №08601/12 юли 2010г. 14:15 Ч./

До Директора

До Педагогическия съвет

на ОУ „Христо Смирненски”

с. Ноевци

 

                         

З А Я В Л Е Н И Е

 

от Аделина Петрова

учител по математика, физика и астрономия

 

Господин Директор, Уважаеми колеги,

  Изумена съм от формулировката на първа точка от дневния ред за ПС на 24.11.2009 г. в пуснатия лист, който трябваше да подпишем по време на синдикалното заседание/20.11.2009 г./. Първоначално си помислих, че е шега, но нямаше никакви кавички и все пак ставаше дума за проблем №1, поставен за обсъждане от ПС и би следвало да се смята за сериозно. По този повод желая да изразя категоричен отказ да участвам в „обсъждане на здравословното състояние” на колеги, тъй като нямам необходимите за тази цел медицински познания, никога не съм учила или практикувала професионално медицина, осъзнавам колко отговорна e тази задача и какви сериозни по обем и сложност специфични знания и умения изисква. Никога не бих се наела да упражнявам тази несвойствена за образованието и квалификацията ми като педагог дейност-още повече на Педагогически съвет.

  За първи път в почти десетгодишната ми педагогическа практика на ПС се поставя за разглеждане от педагози такъв чисто медицински проблем. Аз съм последния учител от колектива, отсъствал продължително по болест и това започна на следващия ден след като получих фиша за заплатата ми с отразеното диференцирано заплащане за 2008/2009 учебна година. Видях, че написаното в Отговора/изх.№291/10.07.2009г./ на господин Василев на Жалбата ми/Вх.№290/07.07.2009г./ не съответства на коригираните точки с червен химикал лично от директора върху оценъчната ми карта, показани ми като отговор на жалбата ми-с една дума бях подло измамена чрез подправяне на документи. Истината е, че тази измама ми причини изключително тежки първоначално психически, усложнени в последствие и с физически страдания,

които продължавам да лекувам и в момента с пет вида лекарствени препарата по предписание на лекари с доказана репутация, признати способности, висок морал и запознати с причината, предизвикала болестта ми. За да получа 47 дневен отпуск по болест, бях преглеждана няколко пъти от специалист/завеждащ отделение с многогодишен опит/ и два пъти от лекарска консултативна комисия, която подписа и последните ми два болнични листа.

  При подаване на последвалото ми Питане Вх.№106/18.11.2009г. след връщането ми на работа господин Василев заяви, че има претенции към верността на диагнозата ми, лекарите, които са я поставили и т.н.. Много моля да не товарите излишно психиката ми като измисляте абсурдни за педагогическата практика начини за „изясняване на ситуацията”, а да следвате законната процедура и проверите верността на представените от мен три болнични листа по надлежния ред.

  Лекарите, издали ми документите за отпуск по болест, са запознати с професията ми и гарантират, че поставената ми диагноза не пречи по никакъв начин успешно да изпълнявам служебните си задължения в настоящия момент.  Не мога да гарантирам, че това ще продължи, ако не престане тормоза и преследването ми.Негативното отношение спрямо мен и последвалите действия като сформиране на коалиции срещу мен, залагане на капани, предизвикателно ниски оценки на работата ми, язвителни и необосновани подмятания, въпроси „Защо не си намеря работа на друго място ?”, „ Какво ще правя, като ми спрат пътните ?” и т.н. започнаха от момента, в който казах, че в колектива съществува конфликт на интереси, породен от съвместната работа на семейство Василеви. Това стана по време на неправомерното съкращение на госпожа Модева.

  Необичайната практика за педагози  като „обсъждане на здравословното състояние на учители” явно цели да отклони вниманието от подаденото от мен Питане от 18.11.2009г. до господин Василев, да ме компроментира и злепостави за пореден път.

  Желая копие с редовно заверен входящ номер от настоящото заявление да се приложи към Протокола от Педагогическия съвет на 24.11.2009 г.

 

                                                                  С уважение:…………………….

                                                                                   /А.Петрова/

 

 

Коментар към Заявление до ПС от 24.11.2009 г.

и последвалия скандал от подмяната на т.1

от дневния ред

от Аделина Петрова

Господин Директор,

  Предоставям Ви Заявлението, което не ми позволихте да направя на ПС на 24.11.2009г. като подменихте първа точка от дневния ред, след като поисках на същата дата в голямото междучасие да ми се постави входящ номер на Възражението по повод изготвянето на анализ на входното ниво.

  Продължавам да твърдя най-отговорно, че на 20.11.2009г. на синдикалното заседание се подписах на лист с друга формулировка на първа точка от дневния ред от показаната ми след съвета от вас по следните съображения и факти:

1.      Когато дойдох в кабинета ви същия ден към 11 часа, за да ми се постави входящ номер на Възражението  реагирахте твърде грубо и враждебно с думите „ Стига с тия простотии , на което ви отвърнах с въпрос „ А не е ли простотия да се обсъжда на ПС здравословното състояние на учители ? , имайки предвид първа точка от дневния ред на предстоящия съвет. От ваша страна не последва никакъв отговор. Ако съм се заблудила, би трябвало да ме опровергаете и потвърдите, че няма такова нещо. Всъщност ви подсетих, че не е редно обсъждането на здравословното ми състояние на ПС.

2.      На самия съвет, когато поставих въпроса за подмяната с „здравословното състояние на учениците отговорихте, че вероятно има правописна грешка в пуснатия лист, където пишеше „ Обсъждане на здравословното състояние на учителския колектив .

3.      На искането ми да видя листа с подписите се увърташе и ме убеждавахте, че не съм права, но когато настоях, че само документът ще ме убеди се оказа, че е загубен и се търси от секретаря до края на съвета и нямаше да ми се покаже, ако в края на съвета не заявих, че ще считам първа точка за подменена, ако не видя въпросния лист. Много услужливо Милушева сама предложи да отиде до Манова, за да донесе листа, но се върна с новината, че го няма и се търси от секретаря. Мисля, че точно Милушева е казала на Манова да изкопира подписите, защото е явно, че угодничи всячески на ръководството предвид на предстоящите съкращения и факта на най-ниската и образователно-квалификационна степен.

4.      Друг факт, който ме убеждава, че съветът е замислен и организиран  първоначално като начин да бъда дискредитирана е необявяването на дневния ред на дъската за съобщения, както беше практиката винаги до този момент. За първи път се въведе подписването на лист именно на този съвет и не се обяви явно на дъската в учителската стая дневният ред. От мен се очакваше да реагирам по друг начин. Подмяната стана, когато господин Василев разбра, както обясних, че съм подготвена със Заявление /предоставям го приложено/ и ще изпадне в неловка ситуация.

5.      След като приключи съвета и заявих, че тъй като въпросния документ не се появи, ще считам първа точка за подменена не се подадох на страха си въпреки заканите ви, удрянето по масата и т.н. Не за първи път бях потърпевша от подправяне на документи в училище, а и крайно изненадана поне пет пъти прочетох формулировката на т.1 от дневния ред, който подписах. Тръгнах след вас твърдо убедена в правотата си с кураж, който ми даваше и болката от подлия „театър” и организираното ми преследване в продължение на повече от година. Сгреших, че за пореден път повярвах, че ще получа справедливост с факти и аргументи. Все още не мога да се примиря и преживявам като кошмар момента, в който посегнахте да ме ударите, защото ви последвах да видя листа с подписите. Това не е най-трагичното, въпреки че за първи път някой ми посяга. Още изгарят душата ми непристойните обиди. Не зная дали някога ще мога да преглътна, че ме нарекохте „боклук”. Всичко това естествено ме извади от равновесие. В това състояние не можех да разгледам спокойно листа, който ми подадохте с викове „Това твоя подпис ли е?” и нова канонада от обиди. Държанието ви постигна своето. Усетих внезапно прималяване и първата ми реакция бе да направя нещо за да не припадна. Обадих се на сина ми да дойде да ме вземе, тъй като съпругът ми работи в София и щеше да дойде по-бавно до Ноевци, а времето беше от решаващо значение предвид на заболяването, което ми причинихте с продължителното, системно, методично, организирано преследване и тормоз. Като ме докара в Перник сина ми ме заведе на лекар, който установи, че горната граница на кръвното ми налягане е 180, а долната непрекъснато се променя. Бях в пред инфарктно и пред инсултно състояние и само сериозната доза медикаменти и навременната намеса на специалисти предотврати най-лошото. Всичко това може да потвърди и приятелят на сина ми Румен, с който дойдоха до Ноевци, защото по време на обаждането ми са били заедно.

   Оказа се, че са ми необходими месеци, за да се възстановя от тази криза. Още лекарите не могат да дадат гаранция, че ще мога да преодолея напълно стреса, който за съжаление беше поредният, причинен ми от вас и послушните ви хора от колектива.

  При съмнителните обстоятелства, при които беше „намерен” въпросният документ след продължилото търсене по време на целия съвет и в състоянието до което ме доведохте съвсем целенасочено за да не мога да го разгледам спокойно при нормални условия, считам въпроса за открит и неприключен. Затова настоявам листа с подписите да бъде даден за експертиза, която да установи по недвусмислен начин дали подписите не са копирани, а дневният ред на съвета дописан с изменена първа точка.

                                                                                                    А. Петрова

                                    

                                         

 

 

 

 

Пак нещо не сте разбрали

Пак нещо не сте разбрали правилно! Достойно е да търсиш правата си! Достойно е да търсиш истината, па макар и само своята, но е недостойно публично да обиждаш, обвиняваш, бе доказателства, да пишеш лъжи!
Позволете ми и да цитирам един мъдър човек : "ИСТИНАТА РЯДКО Е ЧИСТА И НЕ ВИНАГИ ПРОСТА!"
Каквото и да се е случило, "Медалът винаги има две страни"!

Демагогията е специалитет на

Демагогията е специалитет на политиците и най-вече на комунистите. Не се учудвайте че извъртат така нещата за да се отърват от отговори.

Сайтът не е училище, нито е

Сайтът не е училище, нито е някаква възпитателна институция за да се оправдават някои хора, че тук не трябва да се коментират проблеми от образователно естество, че падало реномето на учителя. Защо не забранят заинтересованите случаят да се потули вестниците, телевизията, радиото и всички медии да засягат теми от образователно естество.

По-добре истината да се

По-добре истината да се "развява", отколкото лъжата и корупцията. Като слагате истината в кавички, бихте ли ни казали какво точно в написаното е лъжа. Първо много ви пречеше анонимността, сега вие сте анонимни и обвинявате или се мъчите да защитите виновните. Хората се подписват, описват конкретни събития с имена и датата, дори часа уточняват, казват къде може да се открие показания документ и оставят всеки да си прецени редно или нередно е това, което е станало без да ни натрапват своето мнение. Ако сте сигурни, че става дума за измислени неща, кажете ни ако обичате кое точно и конкретно е измислено. Имаме право да се съмняваме в хората в общината, отговорни за този сектор, защото още през октомври започна да се говори за нарушенията, а проверка още няма. Какво толкова ги кара тези народни избранници да се страхуват и да проточват изясняването на този случай. Трябваше отдавна да се самосизират, а разбрахме че има и жалба. Нека журналиста ни пусне тази жалба, пък да си мисли кой каквото ще.

Извинете ме ако съм засегнал

Извинете ме ако съм засегнал учителите, още веднъж ИЗВИНЕТЕ .Употребих думата даскали не случайно,защото виждате нивото им.Горко на ученициге с тези даскали, ако и така ги възпитават в часовете.........

По извратена логика от тази

По извратена логика от тази на по-предния коментар не съм срещал. Дай да оставиме на мира всички мошеници и престъпници, защото сме "интелигентни и имаме достоинство". Що не закриеме полицията, прокуратурата, затворите, да махнеме всички закони и правила за да докажеме, че сме възпитани и не ни липсват първите 7 години. Човече, ти или си хахо, или не са ти чисти работите. Правиш много лоша услуга като така тъпо защитаваш тоя долен тип. Не го ли знаете какво безгръбначно е. Тръгнал да се прави на мъж като организира чрез жена си и няколко даскалици засади щото се намерила некоя жена да не му се кланя като на дедо Господ. Да не искаш да ми кажеш, че е много възпитан и достоен като посяга на жена. Ако го клеветеха немаше до сега да си трае като шушумига, може и самият Василев да пише тия щуротии. Трови ни вонята на някои партийни функционери, а не това, което излиза в публикациите. Те са необходими да си сравняват някои хора часовниците, защото се пишат демократи само на предизборните плакати. Иначе са си чиста проба себични тирани и си я карат като по тоталитарно време.

Моля, НЕ слагайте всички под

Моля, НЕ слагайте всички под общ знаменател! А това, че някой пише и развява своята "истина" говори само и единствено за него и за неговото ниво! Не може хора, които и през плет не са надничали в Брезник да пишат простотии, за приятелски, роднински и други взаимоотношения!Има институции, където се решават тези проблеми! Но... във всяко стадо има черна ОВЦА!

Това даскалите сте много

Това даскалите сте много прости хора.Оставете човека на мира защото ако имахте малко елементарно достойнство,интелект и нещо друго /до 7 години/ отдавна всичко да сте забравили и простили.
С уважение:
ВДК

Естествено че трябва да я

Естествено че трябва да я подкрепим. Жената здравето си е разбила покрай тия вонящи на корупция некадърници. Може ли такава безочливост? И в Брезник е така, и всичко започва и завършва със самозабравилите ни се управници! Какви доказателства още чакат? Всичко им се поднася на тепсия. Да прочистат час по-скоро тия престъпници наред - племенници, братовчеди, баджанаци, съпартийци.... Какви избори ще чакаме, като ги дочакаме после какво ще чакаме!

Васил няма никаква позиция по

Васил няма никаква позиция по основни въпроси, ако има не може да я отстоява, но това не е най-лошото. Много неприятно е, че като се закрепи за някого или нещо започва да се дуе и си придава важност сякаш е стигнал кой знае къде - абсолютен позьор. Дано Петрова им натрие носа - на него и на такива като него, които използват властта за да паразитират. Подкрепям я!