Loading

ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО НЕУДОБНА УЧИТЕЛКА ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕНА ОТ УЧИЛИЩЕТО В НОЕВЦИ

 Както ще разберете от приложените по-долу Заявление и Коментар към него на Петрова,  става въпрос за режисиран педагогически съвет, състоял се на 24.11.2009 година. Този съвет е трябвало да документира доста нескопосано "неодобрението на учителския колектив" на вменявани нарушения на математичката от Василев. Това се е налагало, защото към директора е било подадено Питане Вх.№106/18.11.2009г. от Петрова относно реалното положение на изплатеното вече диференцирано заплащане през месец септември 2009 година. Петрова е отправила Жалба Вх.№290/07.07.2009 г. до директора по повод оценяване на работата и с 0 точки по някои показатели. Тя оспорва обективността на определението на точките и сравнява своите с тези на С. Михайлова и С. Василева, които получават почти максимален брой точки, въпреки сериозните нарушения и злоупотреби, коментирани в предната ми статия. Тази Жалба засяга много съществени проблеми и заслужава специално внимание, което ще отделя в следващ материал. Господин Василев пред Петрова се е съгласил с аргументите на математичката и е нанесъл корекции с червен химикал по някои показатели в личните оценъчни карти по НП "Диференцирано заплащане" на учителите Михайлова, Василева и Петрова. Показал е корекциите на жалбоподателката през юли 2009 г. През септември са изплатени тези възнаграждения, но по фиша на Петрова се разбира, че заплащането реално е осъществено по точки от първоначалните, некоригирани от Василев в резултат на обжалването оценъчни карти. В жалбата си Петрова е уточнила, че не държи толкова на финансовата страна на въпроса, колкото на факта, че за втора поредна година съвсем очевидно и предизвикателно се пренебрегват реалните резултати от работата на определени учители в оценяването по различните показатели. Тъй като във фишовете е регистриран окончателният резултат от заплащането на сбора на всички точки, вероятно Василев се е надявал, че Петрова няма да обърне внимание дали по първоначалните или по коригираните точки е извършено начислението. Вместо да отговори на Питането на математичката/което не е никак лесно, защото в действителност Василев и е показал реално несъществуващи в личните досиета на учителите коригирани с червено карти, с променени точки според Жалбата/, директорът е решил да я атакува чрез организиран по сценарий съвет, но в действителност събитията са се развили по друг начин. Ако проследите двата документа, ще разберете как. Върху тях липсват подписи и входни номера, но са били изпратени в този вид като част от Отговор на Петрова на Писмо №255/06.07.2010г. на Василев във връзка с неправомерен запор на трудовото възнаграждение на учителката. Страниците са номерирани лично от адвокат С. Зарева с изразено и подписано в края мнение от нея по повод неправомерните и безпрецедентни действия на бившия вече директор/могат да се открият в училището към препоръчана кореспондентска пратка с разписка №08601/12 юли 2010г. 14:15 Ч./

До Директора

До Педагогическия съвет

на ОУ „Христо Смирненски”

с. Ноевци

 

                         

З А Я В Л Е Н И Е

 

от Аделина Петрова

учител по математика, физика и астрономия

 

Господин Директор, Уважаеми колеги,

  Изумена съм от формулировката на първа точка от дневния ред за ПС на 24.11.2009 г. в пуснатия лист, който трябваше да подпишем по време на синдикалното заседание/20.11.2009 г./. Първоначално си помислих, че е шега, но нямаше никакви кавички и все пак ставаше дума за проблем №1, поставен за обсъждане от ПС и би следвало да се смята за сериозно. По този повод желая да изразя категоричен отказ да участвам в „обсъждане на здравословното състояние” на колеги, тъй като нямам необходимите за тази цел медицински познания, никога не съм учила или практикувала професионално медицина, осъзнавам колко отговорна e тази задача и какви сериозни по обем и сложност специфични знания и умения изисква. Никога не бих се наела да упражнявам тази несвойствена за образованието и квалификацията ми като педагог дейност-още повече на Педагогически съвет.

  За първи път в почти десетгодишната ми педагогическа практика на ПС се поставя за разглеждане от педагози такъв чисто медицински проблем. Аз съм последния учител от колектива, отсъствал продължително по болест и това започна на следващия ден след като получих фиша за заплатата ми с отразеното диференцирано заплащане за 2008/2009 учебна година. Видях, че написаното в Отговора/изх.№291/10.07.2009г./ на господин Василев на Жалбата ми/Вх.№290/07.07.2009г./ не съответства на коригираните точки с червен химикал лично от директора върху оценъчната ми карта, показани ми като отговор на жалбата ми-с една дума бях подло измамена чрез подправяне на документи. Истината е, че тази измама ми причини изключително тежки първоначално психически, усложнени в последствие и с физически страдания,

които продължавам да лекувам и в момента с пет вида лекарствени препарата по предписание на лекари с доказана репутация, признати способности, висок морал и запознати с причината, предизвикала болестта ми. За да получа 47 дневен отпуск по болест, бях преглеждана няколко пъти от специалист/завеждащ отделение с многогодишен опит/ и два пъти от лекарска консултативна комисия, която подписа и последните ми два болнични листа.

  При подаване на последвалото ми Питане Вх.№106/18.11.2009г. след връщането ми на работа господин Василев заяви, че има претенции към верността на диагнозата ми, лекарите, които са я поставили и т.н.. Много моля да не товарите излишно психиката ми като измисляте абсурдни за педагогическата практика начини за „изясняване на ситуацията”, а да следвате законната процедура и проверите верността на представените от мен три болнични листа по надлежния ред.

  Лекарите, издали ми документите за отпуск по болест, са запознати с професията ми и гарантират, че поставената ми диагноза не пречи по никакъв начин успешно да изпълнявам служебните си задължения в настоящия момент.  Не мога да гарантирам, че това ще продължи, ако не престане тормоза и преследването ми.Негативното отношение спрямо мен и последвалите действия като сформиране на коалиции срещу мен, залагане на капани, предизвикателно ниски оценки на работата ми, язвителни и необосновани подмятания, въпроси „Защо не си намеря работа на друго място ?”, „ Какво ще правя, като ми спрат пътните ?” и т.н. започнаха от момента, в който казах, че в колектива съществува конфликт на интереси, породен от съвместната работа на семейство Василеви. Това стана по време на неправомерното съкращение на госпожа Модева.

  Необичайната практика за педагози  като „обсъждане на здравословното състояние на учители” явно цели да отклони вниманието от подаденото от мен Питане от 18.11.2009г. до господин Василев, да ме компроментира и злепостави за пореден път.

  Желая копие с редовно заверен входящ номер от настоящото заявление да се приложи към Протокола от Педагогическия съвет на 24.11.2009 г.

 

                                                                  С уважение:…………………….

                                                                                   /А.Петрова/

 

 

Коментар към Заявление до ПС от 24.11.2009 г.

и последвалия скандал от подмяната на т.1

от дневния ред

от Аделина Петрова

Господин Директор,

  Предоставям Ви Заявлението, което не ми позволихте да направя на ПС на 24.11.2009г. като подменихте първа точка от дневния ред, след като поисках на същата дата в голямото междучасие да ми се постави входящ номер на Възражението по повод изготвянето на анализ на входното ниво.

  Продължавам да твърдя най-отговорно, че на 20.11.2009г. на синдикалното заседание се подписах на лист с друга формулировка на първа точка от дневния ред от показаната ми след съвета от вас по следните съображения и факти:

1.      Когато дойдох в кабинета ви същия ден към 11 часа, за да ми се постави входящ номер на Възражението  реагирахте твърде грубо и враждебно с думите „ Стига с тия простотии , на което ви отвърнах с въпрос „ А не е ли простотия да се обсъжда на ПС здравословното състояние на учители ? , имайки предвид първа точка от дневния ред на предстоящия съвет. От ваша страна не последва никакъв отговор. Ако съм се заблудила, би трябвало да ме опровергаете и потвърдите, че няма такова нещо. Всъщност ви подсетих, че не е редно обсъждането на здравословното ми състояние на ПС.

2.      На самия съвет, когато поставих въпроса за подмяната с „здравословното състояние на учениците отговорихте, че вероятно има правописна грешка в пуснатия лист, където пишеше „ Обсъждане на здравословното състояние на учителския колектив .

3.      На искането ми да видя листа с подписите се увърташе и ме убеждавахте, че не съм права, но когато настоях, че само документът ще ме убеди се оказа, че е загубен и се търси от секретаря до края на съвета и нямаше да ми се покаже, ако в края на съвета не заявих, че ще считам първа точка за подменена, ако не видя въпросния лист. Много услужливо Милушева сама предложи да отиде до Манова, за да донесе листа, но се върна с новината, че го няма и се търси от секретаря. Мисля, че точно Милушева е казала на Манова да изкопира подписите, защото е явно, че угодничи всячески на ръководството предвид на предстоящите съкращения и факта на най-ниската и образователно-квалификационна степен.

4.      Друг факт, който ме убеждава, че съветът е замислен и организиран  първоначално като начин да бъда дискредитирана е необявяването на дневния ред на дъската за съобщения, както беше практиката винаги до този момент. За първи път се въведе подписването на лист именно на този съвет и не се обяви явно на дъската в учителската стая дневният ред. От мен се очакваше да реагирам по друг начин. Подмяната стана, когато господин Василев разбра, както обясних, че съм подготвена със Заявление /предоставям го приложено/ и ще изпадне в неловка ситуация.

5.      След като приключи съвета и заявих, че тъй като въпросния документ не се появи, ще считам първа точка за подменена не се подадох на страха си въпреки заканите ви, удрянето по масата и т.н. Не за първи път бях потърпевша от подправяне на документи в училище, а и крайно изненадана поне пет пъти прочетох формулировката на т.1 от дневния ред, който подписах. Тръгнах след вас твърдо убедена в правотата си с кураж, който ми даваше и болката от подлия „театър” и организираното ми преследване в продължение на повече от година. Сгреших, че за пореден път повярвах, че ще получа справедливост с факти и аргументи. Все още не мога да се примиря и преживявам като кошмар момента, в който посегнахте да ме ударите, защото ви последвах да видя листа с подписите. Това не е най-трагичното, въпреки че за първи път някой ми посяга. Още изгарят душата ми непристойните обиди. Не зная дали някога ще мога да преглътна, че ме нарекохте „боклук”. Всичко това естествено ме извади от равновесие. В това състояние не можех да разгледам спокойно листа, който ми подадохте с викове „Това твоя подпис ли е?” и нова канонада от обиди. Държанието ви постигна своето. Усетих внезапно прималяване и първата ми реакция бе да направя нещо за да не припадна. Обадих се на сина ми да дойде да ме вземе, тъй като съпругът ми работи в София и щеше да дойде по-бавно до Ноевци, а времето беше от решаващо значение предвид на заболяването, което ми причинихте с продължителното, системно, методично, организирано преследване и тормоз. Като ме докара в Перник сина ми ме заведе на лекар, който установи, че горната граница на кръвното ми налягане е 180, а долната непрекъснато се променя. Бях в пред инфарктно и пред инсултно състояние и само сериозната доза медикаменти и навременната намеса на специалисти предотврати най-лошото. Всичко това може да потвърди и приятелят на сина ми Румен, с който дойдоха до Ноевци, защото по време на обаждането ми са били заедно.

   Оказа се, че са ми необходими месеци, за да се възстановя от тази криза. Още лекарите не могат да дадат гаранция, че ще мога да преодолея напълно стреса, който за съжаление беше поредният, причинен ми от вас и послушните ви хора от колектива.

  При съмнителните обстоятелства, при които беше „намерен” въпросният документ след продължилото търсене по време на целия съвет и в състоянието до което ме доведохте съвсем целенасочено за да не мога да го разгледам спокойно при нормални условия, считам въпроса за открит и неприключен. Затова настоявам листа с подписите да бъде даден за експертиза, която да установи по недвусмислен начин дали подписите не са копирани, а дневният ред на съвета дописан с изменена първа точка.

                                                                                                    А. Петрова

                                    

                                         

 

 

 

 

Ангелова е знайно защо е

Ангелова е знайно защо е "компетентна". Тя е връзкарка. Хвана се да върши работата, дето Петрова я вършеше, но направи куп поразии.

КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И

КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!!! Първата година като въведоха диференцираното заплащане си направиха комисия от Василев, Василева и Велинова. Петрова се обади, че комисията е семейна и затова започнаха да и режат точките. После сложиха Ангелова, която беше нов учител и незнайно защо им се видя много компетентна да определя точките и Михайлова, която е много повече от компетентна. Мислеха си, че ще се гаврят с някои хора до пенсия в това училище и още не са се отказали.

Васко кога стана партиец и

Васко кога стана партиец и съветник, кога се самозабрави и реши, че всички трябва да му играят по свирката и да се разполага с училището като с бащиния. Не стига само общинската управа да му приглася на наглостта, трябва и някои закони да се спазват и малко морал и етика да имаш. Избега навреме да не го уволнят дисциплинарно, добре и му търпе тая учителка мизериите толкова време.

Ееее и вие вече замирисахте

Ееее и вие вече замирисахте всичките.Уляхте се с този Василев.Смърдите и май като него станахте!!!

Е, с тази публикация вече на

Е, с тази публикация вече на всички трябва да се е изяснило защо Василев е напуснал! Разбуташ ли веднъж л.....о - дълго ще ти смърди! Що ти е требвало, бе Василев да го ровиш?!

тъкмо партийното членство го

тъкмо партийното членство го направи такава порочна гадина, интересно светланките членуват ли в някоя партия

От всяка свирка директор не

От всяка свирка директор не става, но зъл тиранин и мародер става. А нагаждачите покрай него за учители стават ли? Жалко за децата жертви на тия безобразия!!!

От всяка свирка директор не

От всяка свирка директор не става, но зъл тиранин и мародер става. А нагаждачите покрай него за учители стават ли? Жалко за децата жертви на тия безобразия!!!

Кандидатствах в това училище

Кандидатствах в това училище за учител, но явно съм имала късмет...
Ех, Васко, Васко от всяка свирка директор не става...Какви си ги забъркал?! Явно и партийното ти членство в многобройните партии не ти помогна.

Aman ot Petrova

Aman ot Petrova