Loading

Община Брезник обявява търгове за отдаване под наем на обекти

Община Брезник, на основание заповед № 470/12.07.2010 год., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

А. Помещение в сградата на кметство Банище с площ от 35 кв.м. за кафе-аперитив.

Б. Магазинни помещения в селата

Брезнишки Извор, с площ 72 кв.м. Месечен наем 39.70 лв., облагаем с ДДС.

Кривонос, с площ 72 кв.м; Месечен наем 18.00 лв., облагаем с ДДС.

Арзан, с площ 42 кв.м; Месечен наем 23.20 лв., облагаем с ДДС.

Красава, с площ 60 кв.м, Месечен наем 33.10 лв., облагаем с ДДС.

Предназначение: за търговска дейност.

В. Помещение в сградата на бившето общежитие в махала „Мали друм", с. Красава с площ 20 кв.м за сортиране и съхранение на билки. Месечен наем 6.00 лв., облагаем с ДДС.

Г. Една втора от терен, западна страна, зает от павилиона на „Спорт-тото", кв.44, с.Ноевци с площ 20 кв.м. за търговска дейност. Западна страна. Месечен наем 12.00 лв., облагаем с ДДС.

Д. Имот № 000114 в землището на с.Бегуновци, представляваща дере, с площ 6.305 дка за съхранение на дървесни отпадъци. Годишен наем 17.03 лв.

Е. Имоти с №№ 016008 - нива, ІХ категория, 018007 - ливада, ІХ категория и 016005 - нива, ІХ категория в землището на с.Брусник, с площи съответно 72.005 дка, 25.059 дка, 0.716 дка за земеделски нужди. Годишен наем, съответно 417.63 лв., 67.66 лв., 4.16 лв. За земеделска дейност.

Ж. Помещение в читалището на с.Бегуновци, бивша сладкарница, с площ 56.70 кв.м за кафе-аперитив. Месечен наем 34.02 лв., облагаем с ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: 23.07.2010 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общината.

Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 06.08.2010 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общината.

За справка: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/20-61

КМЕТ: (инж.Хр. Миленков)

Източник: http://www.breznik.info/index.php?option=com_content&view=article&id=160...