Loading

Общината разпродава животните на ПГСС Никола Вапцаров

Със заповед на кмета на общината е обявена процедура за търг за разпродажба на 16 телета и овце, отглеждани от ПГСС Никола Вапцаров. Ето и текста на цялата заповед:

ЗАПОВЕД № 441 гр.Брезник, 04.05.2012 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2, чл. 22, чл. 37 от НРПУРОИ,  решение № 108/26.04.2012 год. на Общински съвет гр. Брезник, откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на животни, собственост на Община Брезник, отглеждани от ПГСС „Никола Вапцаров" гр. Брезник.

Процедурата съдържа следните компоненти:

І. Описание на имота за търга и начална тръжна цена:

          Началните тръжни цени на отделните животни са, както следва:

ред

Наименование

порода

предназначение

паспорт J4s

Ушна марка JVs

СПС без ДДС

1

едро преживно животно

ГВ Смесена

разплод

547678

BG30618093

800 лв.

2

едро преживно животно

червен о-шарено

мляко

905623

BG30820673

750 лв.

3

едро преживно животно

ГВ Смесена

разплод

548305'

BG30477969

800 лв.

4

едро преживно животно

ГВ Смесена

мляко

548276

BG14000063

600 лв.

5

едро преживно животно

червено-шарено

мляко

905630

BG30820674

750 лв.

6

едро преживно животно

черно-шарено

мляко

'905626

BG30820672

750 лв.

7

едро преживно животно

ГВ Смесена

мляко

548298

BG14000345

700 лв.

8

едро преживно животно

ГВ Смесена

разплод

548301

BG 14026799

750 лв.

 

Справедлива пазарна стойност

 

 

 

5900 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Дребни преживни животни - овце

 

 

 

 

ред

Наименование

порода

предназначение

 

Ушна марка №

СПС без ДДС

1

дребно преживно животно

ОВ местна

 

 

BG1400083476

130 лв.

2

дребно преживно животно

OB местна

 

 

BG0300099728

110лв

3

дребно преживно животно

OB местна

 

 

BG1400083477

130 лв.

4

дребно преживно животно

ОВ местна

 

 

BG1400083490

130 лв.

5

дребно преживно животно

OB местна

мляко

 

BG1400080814

100 лв.

6

дребно преживно животно

ОВ местна

 

 

BG1400083479

110 лв.

7

дребно преживно животно

OB местна

 

 

BG1400080823

130 лв.

8

дребно преживно животно

OB местна

мляко

 

BG1400026430

120лв

 

Справедлива пазарна стойност

 

 

                                     960 лв.

 

                 

Пазарната стойност на телетата е в размер 3.00 лв. на 1 кг живо тегло.

Пазарната стойност на агнетата е в размер 5.00 лв. на 1 кг живо тегло.

           ІІ. Начин на провеждане - търг с тайно наддаване.

           Търг с тайно наддаване се провежда, като участниците подават заедно със заявлението за участие и писмени ценови предложения.

           Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично. Върху плика се отбелязва участника в търга, както и за кои животни се отнася -ушни марки, а за телетата и агнетата по съответното обозначение. В плика се поставят 1. Копие от личната карта; 2. Заявление по образец, в което изрично да бъде записана датата на търга; 3. Депозитна квитанция за участие в търга; 4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, в случай, че участникът е фирма; 5. Удостоверение от отдел "Местни данъци и такси" към Община Брезник за липса на задължения; 6. Удостоверение от дирекция ОСПО и ФССД при Община Брезник за липса на задължения. Предлаганата цена, която не може да бъде по-малка от началната, се представя в запечатан плик с надпис "Предлагана цена", който се поставя в плика със заявлението и другите документи за участие. Ако се кандидатства за повече от едно животно - за всяко животно се дава отделна цена.

          При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

         Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик.

          ІІІ. Начин на плащане: - На касата на общината.

ІV. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива: няма

V. Дата, място и час на провеждане на търга:   22.05.2012 год. от  10.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VІ.  Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 05.06.2012 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VІІ.  Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта -  няма.

VІІІ. Пликът със съответните документи се представя в срок до 17.05.2012 год. (за повторния търг - до 31.05.2012 год.) в дирекция ОСПО и ФССД. Размера на депозита -  10 % от обявената цена.

ІХ.  Стъпка при явно наддаване, ако се наложи такова:  до 10 % от обявената цена.

 Х. Други тръжни условия -  няма.

Извлечение от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общината и Общинския съвет в 3-дневен срок след издаването й, съгласно чл.39 от НРПУРОИ и се изпраща на общинските съветници за ползване. Съобщение за търга да се публикува най-рано 10 дни преди обявената дата в регионален вестник и в сайта на Общината.

Предложил:                                               К М Е Т:

/Сл. Михайлов/                                          /В. Узунов/                                                                          

Визирал:     /М. Миленков/