Loading

Областна комисия проверява язовирите в региона

 

 Язовир Красава 2, стопанисван от „ВиК" - Брезник и яз. Конска - отдаден под наем от община Брезник, са в добро техническо и експлоатационно състояние. Това установи областната комисия при проверка на потенциално опасните водни обекти и проводимостта на реките в област Перник. Тя бе създадена със заповед на областния управител инж. Иво Петров, съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за защита при бедствия. В състава на комисията са включени представители на Областна администрация - Перник, „Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград, Напоителни системи" ЕАД клон Перник, ОУ „Гражданска защита", ОД „Земеделие" - Перник, „ВиК"ООД - Перник, РИОСВ - Перник и представители на общините.

Проверката бе направена, след като през пролетта специалисти установиха множество пропуски в безопасността на водоемите и дадоха срок на арендаторите да ги потегнат.

Вече има постоянно наблюдение и охрана на потенциално опасните язовири, съобщиха инспекторите. При огледа на яз. Студена е установено, че се налага спешен ремонт на филтрационната система. Дренажните тръби са в лошо състояние, силно корозирали и короната, както и други съоръжения в язовирната стена. Крановете на основните изпускатели на микроязовирите Завала, Лялинци и Дрен не функционират и не са изготвени аварийни планове.

Частично са почистени речните корита в участък до 500 м. под язовирните стени на потенциално опасните язовири, тъй като участъците попадат в имоти частна собственост. Не така стоят нещата с малките язовири, собственост на общините. На повечето от тях не са почистени речните корита на 500 м., нямат изградени контролно-измервателни системи и не са провеждани експертно-технически съвети за състоянието и сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях, са констатирали проверяващите. Собствениците и /или ползвателите на тези язовири не осъществяват експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно изискванията на Наредба № 13 /2004г.

Поради липса на финансови средства по-голямата част от коритата на реките не са почистени в участъците през населените места и коригираните участъци извън населените места.

След дадените предписания от пролетната проверка, областната комисия констатира, че е направена подмяна на крана на основния изпускател на яз.Конска и яз.Стефаново. Изготвена е техническа експертиза за техническото състояние на язовир Слаковци и е отремонтирана тръбата на основния изпускател на яз.Мещица.

Източник: iPernik