Loading

Брезничани остават без социални грижи

Здравейте, казвам се Петрана Михайлова и съм Общински съветник в Общински съвет Брезник. Много моля да публикувате нашето становище с цел да подпомогнете нашата благородна кауза, с която целим само запазването на социалните права на нашите съграждани от общината. Надявам се, че ще получим Вашето съдействие!
                                                                                                               
Уважаеми колеги,

До ПК по ЗОСД постъпи становище от служителите на Отдел „Социална закрила” гр.Брезник, даващо яснота за предстоящи промени по закриването на същия на територията на община Брезник. Дирекцията за социално подпомагане от 2006г. се намира в гр.Трън и тя провежда социалната политика на територията и на община Брезник, което разбира се не е в интерес на жителите на нашата община, поради редица обективни предпоставки като брой население на територията, различия на обслужваните социални групи и техните потребности, брой и качество на предоставяните социални услуги и др.

Закриването от 01.01.2010г. и на отдел ”Социална закрила” в гр.Брезник, ще затрудни обслужването на населението от Община Брезник и пряко ще засегне 900 лица с трайни увреждания, 500 семейства, получаващи социални помощи за деца, 400 възрастни хора и около 150 безработни лица и семейства.

Становището, което предлага комисията като проект за решение, което да бъде изпратено до Министър на труда и социалната политика, с копие до Областния управител на област Перник, има за цел да изрази както позицията на Общински съвет гр.Брезник, така и да представи мнението на населението на общината, за което
закриването на едно  държавно звено, пряко ангажирано с проблемите на хората не бива да се случва.
Напротив възстановяването на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Брезник не е самоцел, а необходимост, която ще доведе до намаляване на бюрокрацията и засилване на връзката между социалните служби и населението, за предоставяне на своевременни социални услуги и оказване на адекватна и качествена социална подкрепа.

Във връзка с гореизложенито предлагам на Вашето внимание:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет гр.Брезник изразява следното становище, което да бъде изпратено на Министъра на труда и социалната политика, с копие до Областния управител на област Перник.

СТАНОВИЩЕ

Общински съвет гр.Брезник изразява категорично становище, че възстановяването на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Брезник като самостоятелна структура е наложително за нормалното функциониране на териториалната общност и реализирането на ефективна политика в сферата на социалните дейности и услуги.
Така съществуващото от 2006г. структуриране и предстоящите от 01.01.2010г. промени не са в интерес на жителите от община Брезник, поради различията на отделните социални групи и техните потребности в община Брезник и община Трън и невъзможността за провеждане на единна политика на държавните органи и местната власт.

Искането за възстановяване на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Брезник не е самоцел, а необходимост, която ще доведе до намаляване на бюрокрацията и засилване на връзката между социалните служби и населението за предоставяне на  своевременни социални услуги и оказване на социална подкрепа.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                   ПК по ЗОСД
                                                                                              /Ем.Вълова/