Loading

„Трейс Рисорсиз“ участва при решаване на ключови въпроси за оползотворяване на водите в община Брезник

No replies
Трейс Рисорсиз ЕООД
Offline
Joined: 04.01.2013

Компанията осигурява експертна и финансова помощ в изпълнение на поет ангажимент към местната общност

 

Реконструиране водопровода на минерален извор „Желязната вода“

Във връзка с поетия ангажимент за опазване и съхранение на минерални извори „Желязната вода“ „Трейс Рисорсиз“ ЕООД извърши детайлно проучване и оценка на възможностите за използване на водния ресурс на двете находища „Галерията“ и „Ловен парк“. Проведен е 14-месечен мониторинг и е изготвен  хидрогеоложки доклад, който съдържа пълната налична информация, данни, анализи и оценки за цялостно охарактеризиране на находищата и възможностите за тяхното оползотворяване. Експертните балнеологични оценки потвърждават възможност за използването на минералната вода от двете находища за лечебни и балнеологични цели при спазването на системен контрол, но също така определят количеството на водите като недостатъчно за реализация на самостоятелни инвестиционни проекти за външни балнеологични, лечебни или спортни цели. Освен това не е възможно и тяхното бутилиране, тъй като не отговарят на изискванията на Министерството на здравеопазването за бутилиране на натурални минерални води. Водоизточниците имат нисък дебит - 0.02 и 0.04 l/s за водоизточник  „Галерията“ и 0.03 до 0.08 l/s за водоизточник „Ловен парк“, ниски температури (9-13оС) и висока киселинност. 

Оценката на съществуващите съоръжения установи необходимост от пълна реконструкция на двата водопровода, водосборните шахти и зоните около чешмите.

В тази връзка оценихме като изключително полезна инициативата на Община Брезник за извършване на реконструкция на съществуващ водопровод към находище „Желязна вода“ от каптаж в местността „Ловен парк“ до чешма пред църквата „Св. Петка“ и съдействахме за нейната реализация чрез дарение на необходимите средства за извършване на реконструкцията, с което ще бъде постигнато пълно оползотворяване на наличния воден ресурс на находището.

Предвиденото дарение е в изпълнение на поетия от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ангажимент към местната общност за опазване и оползотворяване на минерални извори „Желязна вода“, в съответствие с политиката на компанията за инвестиции в местния социално-икономически просперитет.

 

Допълнително питейно водоснабдяване за гр. Брезник и околните села, включително село Слаковци

Освен това в резултат на проведените от “Трейс Рисорсиз” ЕООД хидрогеоложки и хидроложки проучвания в района на гр. Брезник беше установена възможност за осигуряване на допълнителни водни количества от водоизточник в района на с. Гърло. Водоизточникът може да бъде присъединен към водоснабдителната мрежа на гр. Брезник и околните населени места, при което изцяло ще бъде решен съществуващия проблем с недостиг на питейна вода в село Слаковци в периоди на засушаване.

Водоизточникът в района на с. Гърло беше намерен и оценен в рамките на проучването за изясняване на възможностите за водоснабяване на инвестиционното предложение.

Изготвената оценка на техническото състояние и ресурсния дебит на водоизточника с извършване на опитно-филтрационни изследвания, химичен и бактериологичен анализ установи добро качество на водата за питейно-битови нужди при минимален екплоатационен дебит от 6 л/сек. 

Предвид факта, че установеният ресурсен дебит многократно надвишава необходимото количество от 1,5 л/сек за питейно-битово водоснабдяване на инвестиционното предложение, „Трейс Рисорсиз“ ЕООД предложи на „Водоснабяване“ ЕООД съдействие за въвеждане на водоизточника в експлоатация с цел присъединяването му към градската водоснабдителна мрежа на гр. Брезник и използване на пълния експлоатационен дебит от населението на града и околните населени места, присъединени към мрежата. Във връзка  с това „Трейс Рисорсиз“ ЕООД предостави на „Водоснабяване“ ЕООД  пълна техническа документация за въвеждане на водоизточника в експлоатация, вкл. хидрогеоложка оценка на експлоатационните ресурси, проект за добив и проект за санитарно-охранителна зона на водоизточника. В резултат на това Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ предостави на „Водоснабяване“ ЕООД, гр. Брезник разрешение за водовземане за питейно-битови нужди от водоизточника в с. Гърло. 

С цел осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Брезник и селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци, както и допълнително водоснабдяване на село Слаковци „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ще изготви за своя сметка и безвъзмездно ще предостави на Община Брезник: 

1) Работен проект за ”Допълнително водоснабдяване  на гр. Брезник и селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци“ чрез реконструкция на помпена станция, водочерпателна шахта, ревизионни шахти и напорен водопровод от водочерпателната шахта на водовземането в района на с. Гърло до резервоар за питейна вода в гр. Брезник. 

2) Работен проект за „Допълнително водоснабдяване на село Слаковци, община Брезник“ чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до водопроводната мрежа на село Слаковци. 

С изготвените работни проекти Община Брезник ще има възможността да кандидатства за финансиране на изграждането на необходимите водовземни и водоснабдителни съоръжения по европейски програми.

Чрез присъединяване на водоизточника в района на с. Гърло към градската водоснабдителна мрежа на гр. Брезник, ще бъде осигурено допълнително питейно-битово водоснабдяване и ще бъдат изпълнени изискванията на решението по ОВОС и на местната общност, а именно - реализацията на инвестиционното предложение да не засяга негативно водоснабдяването на населените места.

Чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до водопроводната мрежа на село Слаковци, ще бъде решен проблемът с недостиг на питейна вода в селото, като заместваща алтернатива на съществуващото към момента водоснабдяване от група каптажи с непостоянен дебит.