Loading

Експерти ще проучват 119 защитени растителни и животински вида в региона

Експерти ще проучат състоянието на защитените животни и растения в Брезнишко. Те ще направят и карта на земите, включени в „Натура 2000".Инспекцията е по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове - фаза І". Ще се проверяват безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания, включени в защитената зона.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда". Бенефициент е дирекция Национална Служба за Защита на Природата на Министерство на околната среда и водите.
Повече от 80 екипа в цялата страна ще извършат теренни проучвания в различни периоди. В тях участват експерти - биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност, но ще се използва и опита на водещи чуждестранни експерти. На крата ще бъдат нанесени 228 защитени зони в България, в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания. Целта е да се установи състоянието на защитените видове по определени показатели. Изследванията ще бъдат направени по научнообосновани методики, одобрени от екоминистерството.
В „Натура 2000″ в Брезнишко влизат 8502,73 хектара. Терените са предимно влажни ливади и пасища, разположени в землищата на селата Ноевци, Велковци и Бабица. Те са заобиколени от храсти и широколистни гори в по-високите места. Зоната е обявена за защитена заради наличие на застрашената от изчезване на планетата птица ливаден дърдавец.