Loading

Определени са местата за предизборни агитационни материали

Във връзка с предстоящите избори Общинската администрация е издала заповед, в която посочва местата, на които може да се поставят предизборни плакати и агитационни материали. Това са:

-  Бетонната подпорна стена на входа на града /ул."Андрей Михайлов" посока центъра/;
-  Ламаринената ограда, около трафопоста на ул."Воин" при кръстовището с ул."Андрей Михайлов" ;
-  Бетонната ограда на ул. „Ангел Коцелянов" от кръстовището на трънски път посока Батановци.
-  Ламаринената ограда на стадиона, вдясно от централния вход /ул."Ал. Филипов" и ул."Стадион"/ ;
-  Всички цилиндрични табла, за реклами и обяви на територията на гр. Брезник;
-  Свободните рекламни табла;
  За останалите населени места в общината се задължават кметовете и кметските наместници да определят подходящи места със своя заповед, при спазване на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред на територията на Община Брезник на ОБС Брезник и Избирателния кодекс.
 Забранява се:

-  използването на държавен и общински транспорт за предизборна агитация, както и на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на концесионери или наематели.

-  На сгради и огради, собственост на фирми и лична собственост, агитационни материали се поставят само с изричното съгласие на собственика.

-  Кметовете и кметските наместници , по решение на ОИК или СИК \ чл. 135 ал.1 от ИК\, включително и със съдействието на органите на МВР премахват агитационните материали , поставени в нарушение на тази заповед и Избирателния кодекс.

-   Забранява се унищожаването на агитационни материали, до приключване на изборния ден, поставени в съответствие с Избирателния кодекс и тази заповед.

-  Задължават се всички политически сили \Политически партии, Коалиции и Инициативни комитети\ на основание чл.134 ал.9 от ИК да почистят разлепените агитационни материали на своите кандидати най късно до 04.11.2011 год..

При неизпълнение на т.7 от настоящата заповед да се наложат санкции, съгласно чл. 298 ал.1 от ИК и Наредба №1 на ОбС Брезник \ от 1000 до 5000 лв.\.