Loading

Програма ще помага за случайно разпределение на делата в РС Брезник

Правила за случайно разпределение на делата утвърди Роман Николов, председател на Районен съд Брезник. В утвърдените правила е заложено и софтуер да поспомага Районния съд в случайното разпредление на делата. Това би направило по-честна и прозрачна дейността на съда. Ето и целия текст на утвърдения текст от официалния сайт на РС Брезник:

Принципът за определяне на съдията-докладчик по делото на случаен принцип е регламентирано законово в чл. 9 от ЗСВ. Той гарантира безпристрастността на съда, равенство на страните и прозрачност в съдебната дейност.

1. Определянето на съдия - докладчик се извършва от Председателя на Районен съд - Брезник съобразно поредността на постъпването на делата в съда. Само председателя на съда има зададени програмно права и персонална парола да извършва разпределение на делата между съдиите. В случай на отсъствия на председателя разпределянето на делата на случаен принцип се извършва от изпълняващия функциите на адм. ръководител, съдия. За всички съдии в системата е зададен еднакъв процент на натовареност. За председателя на съда процентната натовареност се задава съгласно нормативната уредба.

Случайното електронно разпределение на делата се осъществява, посредством софтуер LAWCHOISE, разработен от Висш съдебен съвет от 2006 г.. Софтуерът осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено /по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора/ и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Софтуерът следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността постъпилите дела да се разпределят според материята им.

2. Ежедневното разпределение на постъпилите преписки се извършва между всички съдии, всеки ден от Председателя/, като всеки съдия може да присъства на процедурата по определяне на съдия - докладчик. Бързите производства се разпределят по същия ред в часа на постъпването им.

3. Съдия се изключва от случайния избор, само в случай на ползване на законоустановен отпуск, поради временна нетрудоспособност, отпуск за отглеждане на дете и в предвидените от закона случаи. Разпределението на бързите производства се извършва между съдиите, които не са в отпуск или служебна ангажираност.

4. Електронното разпределение се извършва, чрез съответния използван продукт, като за всяко дело лицето, оправомощено да разпределя делата, изготвя и отпечатва протокол. Протоколът отразява номер на делото, вида и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на докладчик /случаен, по дежурство, определен или без участие на определени съдии/; име на определения докладчик; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и час на електронното разпределение. Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията извършил разпределението, като се отбелязва неговото име и номера на заповедта, с която е овластен. Копие от протокола се прилага към съответното дело.

5. Промяна и преразпределение на определения съдия - докладчик се извършва при отвод на първоначално определения съдия - докладчик, при отменено решение на съдията-докладчик, върнато за ново разглеждане дело, при заместване в хода по съществото на делото, обективирано с изрична резолюция на Председателя на съда или по друга причина, налагаща продължително отсъствие. Причината за преразпределението задължително се мотивира от разпределящия.

6. През съдебната ваканция, за периода от 15 юли до 1 септември, бързите производства и делата, по които съдиите са задължени със закон да се произнесат в срок по-малък от един месец се разглеждат от дежурен съдия, съгласно одобрения график на дежурствата.

Източник: http://rs-breznik.com/files/Pravila_sluch_razpredelenie_dela.doc