Loading

Фирма търси да назначи ИТ специалист; Системен администратор

Описание и
Изисквания:
1. Извършва контрол и отстраняване на проблеми при работата на информационните системи.
2. Работи по конфигурирането и поддържането на сървърите на фирмата.
3. Следи за постигането на оптимална конфигурация.
4. Администрира хъбовете.
5. Следи за наличието на излишен или стар софтуер и го деинсталира.
6. Редовно проверява log-овете и ресурсите, следи за проблеми или потенциални проблеми със софтуера или хардуера.
7. Рапортува при необходимост от нов хардуер или проблеми, които не може да разреши сам.
8. Следи за коректната работа на информационната система.
9. Дава предложения за подобряване работата на информационната система и сам или с външен партньор ги разработва.
10. Обучава оторизирания персонал да работи със средствата на информационната система.
11. Следи за актуалността на антивирусния софтуер и редовно го обновява.
12. Следи за успешността на направените ежедневни архиви на базата данни.
13. Изготвя месечни отчети за оборот, доставки, наличност и ги предава в счетоводството.
14. Изготвя нестандартни справки от базата данни за специфични нужди на ръководството.
15. Следи за наличието на консумативи за периферията и при необходимост изготвя заявки за закупуването им.
16. Поддържа архив от документацията на софтуера и хардуера в удобен за употреба вид.
17. Съхранява електронните носители (дискове, дискети и др.).
18. Пише документация за описаните дейности.
19. Участва в изготвянето на вътрешни правила за работа с информационната система и наличния софтуер и хардуер.
20. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата.
21. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
22. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
23. При необходимост е на разположение и в извънработно време.
24. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
25. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
26. Повишава професионалната си квалификация.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.
Информацията предоставена от кандидатите е защитена по смисъла на ЗЗЛД.

Месторабота:

БРЕЗНИК / Област Перник / България

за информация:http://www.jobs.bg/f1638006