Loading

Колко ще се харчи за чистотата през 2014 година в Община Брезник

Местният "Парламент" публикува свое решение с подробна разбивка на разходите за 2014 година свързани с услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 година, както и ставките за плащане на местните такси.

Ето и разчетите взети от сайта на Община Брезник:

1. Всичко разходи за дейността

 238680 лв.

2. Осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт

20 000

3. Сметосъбиране и сметоизвозване 

60 000

в т.ч - ФРЗ с ДОО за численост 4 бр.

26000

4. Поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци в т.ч. отчисления

по чл. 60 от ЗУО - 4200 лв. и по чл. 64 от ЗУО - 66000 лв.

83500

5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

 75180

в т. ч. • ФРЗ и осигуровки

53180

Численост

8 броя

По населени места и дейности, разходите се разпределят както следва:

 

а/ гр.Брезник:

 

1. Осигуряване на съдове

11400

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

34200

3. Депо

47595

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

75180

Всичко:

168375

б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци,

 

Бегуновци и Кошарево:

 

1. Осигуряване на съдове

5000

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

15000

3. Депо

20875

Всичко:

40875

в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Д.Секирна и Г.Секирна:

 

1. Осигуряване на съдове

1200

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

3600

3. Депо

5010

Всичко:

9810

г/ за селата: Ребро, Кривонос, Бр.Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло,

 

Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник , Озърновци,

 

Красава, Г.Романци, Д.Романци, Арзан, Гоз и Бабица:

 

1. Осигуряване на съдове

2400

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

7200

3. Депо

10020

Всичко:

19620

2. Размер на такса битови отпадъци за 2014 год.

 

2. Размер на такса битови отпадъци

 

2. Размер на таксабитови отпадъци" за 2014 год.

 

 

 

 

 

 

 

 А/ гр.Брезник

 

С честота на сметоизвозване : контейнерБобър"

 2 пъти седмично;

кофаМева"

 2 пъти седмично.

2.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и

жилищните имоти на предприятията - върху данъчната им оценка -

1,8 ‰

В т.ч.:

 

- сметосъбиране и сметоизвозване

1.1 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

0.5 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

 

0.2 ‰

2.2. за незастроените имоти на граждани, тези извън регулационния

план на гр.Брезник и тези, които няма да се използват целогодишно

и са подадени декларации до 31.12.2013 год. - върху данъчната оценка

в т.ч.:

0,7 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

0.5 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.2‰

2.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица /ЕТ/

извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност

на активите и данъчната оценка в размер на в т.ч.:

1.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.0 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.5 ‰

 

 

2.4. Предприятията, подалите декларации в отделМДТ" към

общинската администрация за заплащане на количество в

зависимост от броя и вида на използваните стандартни съдове,

заплащат годишна такса, формирана от:

 

а/ от сумите за закупуване на съдове, за сметосъбиране и

сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депото за

битови отпадъци, както следва:

 

- за един контейнер /"Бобър"/ 1.1 куб.м

990 лв.

- за кофаМева" /0.1 куб. м

95 лв.

б/ за поддържане чистотата на териториите за обществено

ползване, върху по-високата между отчетната стойност на

активите и данъчната оценка

0.5 ‰

2.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на

които се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване

извън тези от 2.4. /по количество/ се заплаща такса

пропорционално върху по-високата между отчетната

стойност на активите и данъчната оценка в размер на -

В т.ч.:

5.0 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване

3.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.0 ‰

 - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.5 ‰

2.6. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се

ползват целогодишно и ако за това е уведомена Общината

се заплаща такса пропорционално върху по-високата между

отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер

на В т.ч.:

1.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.0 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.5 ‰

2.7. За нежилищни имоти на ЮЛ и ЕТ при организирано

собствено сметосъбиране и сметоизвозване се заплаща такса

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност

на активите и данъчната оценка в размер на  в т.ч.:

2.0 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.5 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.5 ‰

Б/ селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци,

Гигинци, Бегуновци и Кошарево - с честота на извозване 1 път седмично.

 

2.8. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани -

върху данъчната оценка в т.ч.:

3.5 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване

2.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

2.9. За незастроените терени и тези, които няма да се ползват

целогодишно и са подадени за това декларации до 31.12.2013 год., се

заплаща върху данъчната в т.ч.:

1 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰

2.10. За имотите в махала:Вейници" в с.Непразненци, в

махалите: "Ранинци" и "Крушие" в с.Кошарево се заплаща

върху данъчната оценка

1 ‰

в т.ч.:

 

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰

2.11. за нежилищни имоти на юридически лица и физически

лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и

сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната

стойност на активите и данъчната оценка в размер на: в т.ч.:

7 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване

5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

2‰

2.12. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват

целогодишно и ако за това е уведомена Общината и тези, които

са извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на

активите и данъчната оценка в размер на в т.ч.

2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

2 ‰

В/ селата: Банище, Ръжавец, Станьовци, Душинци, Горна Секирна

и Долна Секирна - с честота на извозване 2 пъти месечно:

 

2.13. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани -

върху данъчната оценка  в т.ч.:

3.5 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване

2.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

2.14. За незастроените терени и тези, които няма да се ползват

целогодишно и са подадени за това декларации до 31.12.2013 год.,

се заплаща върху данъчната оценка

1‰

в т.ч.:

 

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰

2.15. За имотите извън регулация, вкл. бившите стопански

дворове на ТКЗС се заплаща върху данъчната оценка

1 ‰

в т.ч.:

 

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

2.16. За имотите в махалите:Петрови" в с.Станьовци,

Сърбинов дол" в с.Душинци,Валога"в с.Горна Секирна,Маркови",

Миткови", Неворци",Шопа",Колина",Пеина",Филипови",

Сливие",Калдръм",Каменица",Мартинови",Буков дол",

Кулова падина",Шокина",Колина",Здравко Янев",Танини",

Стоян",Джиневи",Круше",Господинови",При Оданови",

Янкови",Равнище",Бобово" -Лъокашеви",Байдини",Николчеви",

Младенови",Танчеви",Паунови",Миленкови",Джерманови"

в с.Долна Секирна, се заплаща върху данъчната

оценка такса - в т.ч.:

1 ‰

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

2.17. за нежилищни имоти на юридически лица и физически

лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и

сметоизвозване, се определя върху по-високата между

отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на: в т.ч.:

7 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване

5 ‰

- за депо

2 ‰

2.18. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват

целогодишно и ако за това е уведомена Общината и тези, които

се извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на

активите и данъчната оценка в размер на в т.ч.

2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

2 ‰

Г/ селата: Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци,

Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци,

Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци,

Арзан, Гоз и Бабица - с честота на извозване:

 

за периода април - октомври вкл.

2 пъти месечно

за периода ноември - март вкл.

1 път месечно

2.19. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани - върху

данъчната оценка  в т.ч.:

2.5 ‰

 - сметосъбиране и сметоизвозване

1.5 ‰

- за депо

1 ‰

2.20. За незастроените терени и тези, които няма да се ползват

целогодишно и са подадени за това декларации до 31.12.2013 год.,

се заплаща върху данъчната оценка  в т.ч.:

1‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци -

1 ‰

2.21. За имотите в махалите:Драганица" в с. Ребро,Стрин дол" в

с.Видрица,Сливие" иЧапуранова" в с.Завала,Тричкова",

Вилина воденица" иБелини" в с. Долни Романци,Рангелова" в с .Арзан,

Логатор" и Доганджии" в с. Гоз се заплаща върху данъчната оценка - в т.ч.:

1‰

- за поддържане и експлоатация на депо

1‰

2.22. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/,

за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се

определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и

данъчната оценка в размер на: в т.ч.:

4 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване

2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото

2 ‰

2.23. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват

целогодишно и ако за това е уведомена Общината и тези, които

се извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на

активите и данъчната оценка в размер на в т.ч.

2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

2 ‰