Loading

Община Брезник увеличава местните такси и цени на услуги

Община Брезник ще актуализира Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ  и предлага следните промени:
Издаване на удостоверения за съгласие за намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници за временни строежи, което досега е струвало 20 лв. да  се замени с „Издаване на удостоверения за търпимост, съгласно § 16, ал. 1 от ЗУТ и ще струва 120 лв.".
Цената за проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването е била 20 лв. Предлагат се следните промени:
„Участие в проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа:
А. ЗА ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО:
1. При откриване на строителна площадка - 10 лв.;
2. При определяне на строителна линия и при проверка на ниво на строежа: изкоп, цокъл, корниз и било - по 10 лв.;
Б. ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА:
1. При откриване на строителна площадка - 50 лв.;
2. При определяне на строителна линия, при проверка на строежа: изкоп и достигнато ниво - 50 лв.;
В. Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването за въвеждане на обекта в експлоатация - 120 лв.;
Съгласуване на скица с подземен кадастър от  10 лв. да се увеличи на 20 лв;  

Издаването на удостоверение за сключен граждански брак досега е струвало  15.00 лв. а предложението е да се увеличи на 20.00 лв.

 Предлага се нова такса за „изнесен ритуал" - провеждане на ритуал извън ритуалната зала в рамките на община Брезник, който ще струва 50.00 лв.

„Издаване на удостоверения за

„Издаване на удостоверения за търпимост, съгласно § 16, ал. 1 от ЗУТ и ще струва 120 лв.".
Започна кампания за преретистрация на фермите. Всеки фермер трябва да извади такова удостоверение! Ще има ЛИНЧУВАНИ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ! Как 120лв. - то това е един от 20-те документа които трябва да се извадят. Пререгистрацията ще им се хване над 1000 лв. на фермерите!