Loading

Публично обсъждане на Бюджета на община Брезник

Уважаемо кметство и дами и господа общински съветници,

На 02.февруари сте публикували на сайта на Общината обявление за публично обсъждане на Бюджета на Община Брезник на 06.февруари . Вероятно не сте запознати с упреците към същото събитие в Община Перник - http://www.perunik.com/ , за неспазване на Закона за Общинските бюджети, в чийто член 11. ал.6 гласи:

Чл. 11. (1) Проектобюджетът на общината се съставя на основата на:

(6) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Възможно е да е било обявено и в друго местно средство за масово осведомяване, но ако единственото място, където е било обявено е сайта на Общината, то този срок няма да бъде спазен. Ако е бил обявен само там, то най-ранната дата на обсъждането трябва да бъде 09/10 февруари 2012 година.

На сайта на общината не откривам, по подобие на община Перник, текстовете и таблиците на Отчета на Бюджета за 2011 година и Проект на Бюджета za 2012 година. Непредставянето им в публичното пространство, ще затрудни гражданското общество да разбере същността на Бюджета, а и да зададат своите въпроси и да дадат препоръки.

Ще съм благодарен да ми изпратите копия на Отчета за изпълнение на Бюджет 2011 и на Проекта на Бюджет 2012 на посочения по-долу емайл. При предоставянето на Проекта, безплатно в полза на жителите на Община Брезник ще ги публикуваме.

С уважение,

Боян Йорданов

0888563496 [email protected] 

p.s. Причината да Ви пиша през интернет е не, за да се хващам за запетайките, а защото бих желал да присъствам на обсъждането на Бюджета, защото това, което ще бъде прието ще е база за управлението на Община Брезник през настоящата година и то в условия на все по-засилваща се финансова криза.

СИГУРНО СЛЕД КАТО СЕ ПРОВАЛИ

СИГУРНО СЛЕД КАТО СЕ ПРОВАЛИ ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕМ. ДА НО ТОВА Е НА НАШИЯТ ЗДРАВ ГРЪБ.

Чудесна идея! Белег за

Чудесна идея! Белег за промяна!

А с самия "ПРОЕКТО- БЮДЖЕТ" как може да се запознаем?

Публично обсъждане на

Публично обсъждане на Проекто-бюджета за 2012 г.
Кметът на Община Брезник кани гражданите на територията на общината да вземат участие в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОДИНА в Малкия салон на читалище “Просвещение 1870” – Брезник от 14.00 часа на 10.02.2012 г.

Допълнителна информация на тел. 07751/24-29

Извиняваме се за причиненото неудобство с промяна датата на публичното обсъждане на проекто-бюджета.

Поздравления, господин

Поздравления, господин Йорданов, за смелата гражданска позиция и уместните забележки по отношение работата на кметската управа и Общинския съвет. Те, нашите хора явно предпочитат всичко да се крие и после да измислят смешни оправдания. Явно този сайт много им пречи, но трябва да се сбогуват с комунистическите и тоталитарни маниери от преди няколко десетилетия и да работят открито и честно. Сега трябва да отложат публичното обсъждане, защото сроковете не са спазени по закон и да се извинят на гражданите за грешката си или умишления гаф. Добре че има будни хора, които да се грижат за спазване на правата на хората. Продължавайте в същия дух и нито за миг не се колебайте да не налагате цензурата, която общинските съветници се опитват да ви принудят въпреки Конституцията на РБългария. Който има претенции към верността на коментарите да иде в съда, вече има СВОБОДА НА СЛОВОТО ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.