Loading

Людмил Стойков ще изгради площадка за черни и цветни метали в Брезник

Инвестиционно намерение за изграждането на площадка за търговия с черни и цветни метали в Брезник, е представила фирма "Евро Метал Трейд", собственост на известният пернишки бизнесмен Людмил Стойков.
Според закона трябва да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда, въпреки че няма вероятност новата площадка да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Тя ще бъде направена от РИОСВ.

Новата площадка ще бъде изградена върху площ от 300 км. м. Предвижда се на нея да се извършва събиране, транспортиране, сортиране и механична обработка на метални отпадъци. Събирането ще се извършва ръчно.

Отпадъците от черни и цветни метали ще бъдат сортирани по размери, видове и качество. Не се предвижда приемане на опасни отпадъци или такива, замърсени с опасни вещества, пръст или строителни боклуци.

Планира се на обекта да бъдат обособени площи за разделното събиране на металите, както и отделни места за временното им складиране в метални контейнери или в закрито помещение в съществуваща сграда. Ще се извършва почистване и изнасяне на събраните количества отпадъчни метали и предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните разрешителни.

На площадката няма да се извършва ново строителство, ще се използват постройки от бившето МТС и административна сграда. Същите ще се пригодят за търговската дейност.

източник: zapernik.com

доколкото знам велко руйков

доколкото знам велко руйков ще отваря пункт за метали,пък и нищо чудно да е комбина и с люси

замислете се и ще се

замислете се и ще се сетите?????

браво

браво

откъде пък накъде люси

откъде пък накъде люси стойков ще прави пункт за метали в брезник