Loading

Школото в Бегуновци ще бъде продадено

На последното си заседание общинските съветници приеха решение, с което е взето решение училището да бъде продадено за минимум 10700 лева. Според Васко Попов предполагаемият купувач ще го използва за склад за билки (вероятно конкретния купувач е известен), както личи от протокола от заседанието на общинския съвет. Сградата е с площ над 150 м2. 

По-долу е оповестено решението на ОбС Брезник. РЕШЕНИЕ №100 На основание чл. 21 ,ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т .2, чл. 31, ал.1 и чл. 32 ,ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2 и чл. 35 а от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет гр.Брезник:

1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите - провеждане на конкурс на един етап на Терен, представляващ УПИ II - 138, кв.1 по плана на с.Бегуновци „Едноетажна полумасивна сграда (бивше училище) с площ 157 кв. м", намиращ се в с. Бегуновци, община Брезник , при минимална конкурсна цена 10 700 лв.
2. Приема информационния меморандум на обекта.
3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.
4. Конкурсната документация се закупува в касата на Общината в срок от 10-ия до 16-ия ден включително след обнародване на решението в „Държавен вестник", срещу заплащане на 30 лв..
5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.
6. В срок до 20-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.
7. Лицата, закупили конкурсна документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.
8. Депозит за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена се заплаща в касата на Общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.
9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 25-ия ден след излизане на обявата в „Държавен вестник". Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името (фирмата) и адреса на подателя.
10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:
10.1. Предлагана конкурсна цена - не по-ниска от обявената;
10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;
10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години от пускането на обекта в експлоатация.
11. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.
12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договора за покупко-продажба.
13. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.
14. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

Сайт на община Брезник

starite mucuni pak sa tam

starite mucuni pak sa tam

НИЩО НОВО В ЕКСТАЗ.....

НИЩО НОВО В ЕКСТАЗ.....

Тоя ,които смени Добревски в

Тоя ,които смени Добревски в общината е с неговата тактика- трае

да го обичат!Виждал ли е кенефа на Кръглата или кухните на кръглото и

Екстаз-Кошмар. Чакат епидемия за да се задеисват! Кмете размърдаи ги

или им спри парите!Плаща се за работа не за дремане по бюрата!

Ще ти направят проблем!

Крайно време е Общината да се

Крайно време е Общината да се заеме с пътните проблеми на Брезник и околните села. Това, което става е нетърпимо. Идва лято и бусчетата за брезнишките села ще се движат отново претъпкани до пръсване, за тези от града да не говорим. Плащаме прескъпи билети, а пътуваме като животни, това не се търпи, гражданско недоволство може да прерасне в неподчинение и читалището да осъмне с изпотрошени стъкла. Всеки пътник трябва да има място за сядане, както се полага по закон за извънградски превоз на пътници, стига сме се лашкали един върху друг по завоите.

НОЙ са чиновници! Да дойдат в

НОЙ са чиновници! Да дойдат в неработно време! Да видат "ЕКСТАЗ"

Питайте НОИ за нередности в

Питайте НОИ за нередности в трудово правните отношения. Може да пишете и анонимно, бъдете сигурни че проверка на общината е вързана в кърпа! А щом управлението на Общината не е в ръцете на ГЕРБ....... проверката ще е коректна!!!! Успех!

За нередности в трудово

За нередности в трудово правните отношения и за измами сигнализирайте НОИ, може и анонимно! Ще дойдат да проверят в общината как е назначен Председателя на Общински съвет! Повярвайте ми, ще дойдат и то с охота! ГЕРБ драпа за следващ мандат и където не са техни управляващите............... проверяват на воля! Така че питайте, пишете, събудете гражданското общество!

За Коци Иванов ли е отредено

За Коци Иванов ли е отредено школото?

А казваха някои, че няма да

А казваха някои, че няма да продават! Много ми е интересно на колко работни часа е назначен Добринов, колко му е щата и колко часа е ангажиран с общински съвет и проблемите на общината? А и още нещо, КОМУНИСТИТЕ които са гласували за ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ да обслужват Общината, нека се опитат да се качът в 2 и 30 на автобус от Перник за Брезник! Време е наглостта на някои да приключи!