Loading

Канят жителите на заседание на Общинския съвет в Брезник

Уважаеми жители на Община Брезник, кметът на общината Ви кани да присъствате на 25.02.2013 г. от 10.30 г. в малкия салон на читалище „Просвещение 1870", където ще се проведе заседание на Общински съвет - Брезник.
Много важна точка от дневния ред ще бъде обсъждане на предложение и приемане на промени на промилите за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за гр. Брезник.
Тези промени произтичат от Заповед № РД-02-14-2021 на Министъра на регионалното развитие във връзка с т.4 от Решение №921 на Министерски съвет от 16.12.2011 за утвърдена нова категоризация на населените места.
Категорията за гр. Брезник се променя от 4 на 3, с. Сопица от 8 на 7, което води до драстично увеличение на данъчната оценка на имотите и съответно на дължимите данъци и такса битови отпадъци.
С цел намаляване на данъчната тежест и максимално близо запазване размерите на миналогодишните данъци, кметът на общината прави предложение за промяна приетите промили отразени в Приложение №1 на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, считано от 01.01.2013 г.

Проект на Приложение №1 можете да видите по-долу:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

/към чл.5, ал.3/

 

1.  План - сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци,

осигуряване на съдове и поддържане  чистотата на  териториите за обществено ползване  за 2013 год.

 

 

1. Всичко разходи за дейността                                                                                           

 223808 лв.

2. Осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт                                                                     

 11 000    „

3. Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                        

81 000    „

     в т.ч. - уведомления за дължими такси, стикери и табели                                               

   6 000    „

               - ФРЗ с ДОО за численост 4 бр.

    24500  „  

4. Поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци  в т.ч. отчисления  по чл. 60 от ЗУО -3369  лв. и по чл.64 от ЗУО -45000 лв.                                   

    73363    „  

5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване                                  

 58445   „

    в т. ч.   •  ФРЗ и осигуровки                                                                                                              

  48345   „

                    Численост

8 броя

По населени места и дейности, разходите се разпределят както следва:

 

 

 

а/ гр.Брезник:

 

    1. Осигуряване на съдове                                                                                                        

   6250   „

    2. Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                     

  46520  „

         в т. ч. уведомления                                                                                                               

     3 414   „

    3.  Депо                                                                                                                                        

  41743   „

    4.  Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване                              

   58445   „

                                                                                                                     Всичко:                      

  152958  „

 

 

б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци,

 

     Бегуновци и Кошарево:

 

      1. Осигуряване на съдове                                                                                                      

      2700    „

      2. Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                   

   19638  „

          в т.ч. уведомления                                                                                                              

     1 473   „

      3. Депо                                                                                                                                        

    18006   „

                                                                                                                      Всичко:                     

  40344  „

в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Д.Секирна и Г.Секирна:

 

      1. Осигуряване на съдове                                                                                                       

      700  „

      2. Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                    

     5036  „

          в т.ч. уведомления                                                                                                               

        378  „

      3. Депо                                                                                                                                         

      4630  „

                                                                                                                        Всичко:                    

    10366 „

 

 

г/ за селата: Ребро, Кривонос, Бр.Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло,

 

     Муртинци, Билинци,  Видрица, Завала, Ярославци, Брусник , Озърновци,

 

     Красава, Г.Романци, Д.Романци, Арзан, Гоз и Бабица:

 

       1. Осигуряване на съдове                                                                                                      

      1350   „

       2. Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                   

    9806   „

            в т.ч. уведомления                                                                                                             

        735   „

       3. Депо                                                                                                                                       

     8984   „

                                                                                                                         Всичко:                  

 20140

 

2.  Размер  на такса  „битови отпадъци"  за 2013 год.

 

 

било

става

 А/ гр.Брезник

 

 

С честота на сметоизвозване :  контейнер „Бобър"  

 2 пъти седмично;

 2 пъти седмично;

                                                        кофа „Мева"              

 1 път седмично.

 1 път седмично.

2.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на предприятията

 - върху данъчната им оценка -                                                                 

3.5 ‰

2.0 ‰

В т.ч.:

 

 

- сметосъбиране и сметоизвозване

2 ‰

1.2 ‰

-  поддържане и експлоатация на депото за битови  отпадъци

1 ‰

0.5 ‰

-  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.5 ‰

0.3 ‰

 

 

 

2.2. за незастроените имоти на граждани, както и тези извън регулационния план на гр.Брезник

- върху данъчната оценка                                                                      

1.5 ‰

0,8 ‰

в т.ч.:

 

 

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰

 

0.5 ‰

  - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.5 ‰

 

0.3 ‰

2.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица  /ЕТ/ при организирано собствено сметоизвозване, в това число и тези извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху  по-високата между отчетната стойност на активите  и данъчната оценка  в размер на                                                                                                                                                                                                                             

2.5 ‰

1.5 ‰

в т.ч.:

 

 

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.5 ‰

1.0 ‰

  - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.0 ‰

0.5 ‰

 

 

 

2.4. Подалите декларации в отдел „МДТ" към общинската администрация за заплащане на количество в зависимост от броя и вида на използваните стандартни съдове, заплащат годишна такса, формирана от:

 

 

а/  от сумите  за закупуване на  съдове, за сметосъбиране и сметоизвозване  и поддържане и експлоатация на

      депото за битови  отпадъци, както следва:                  

 

 

- за един контейнер /"Бобър"/ 1.1 куб.м

990 лв.

990 лв.

- за една кофа /"Мева"/  0.1 куб.м

 95 лв.

 95 лв.

б/ за  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, върху по-високата между отчетната  стойност на активите  и данъчната оценка                                                                                                                                                            

1.0 ‰

0.5 ‰

2.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на които се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване извън тези от 2.4. /по количество/ се заплаща такса пропорционално върху  по-високата между отчетната стойност на активите  и данъчната оценка  в размер на                         -                                                                                                                                             

 

12 ‰

8 ‰

В т.ч.:

 

 

- сметосъбиране и сметоизвозване

9.5 ‰

6.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.5 ‰

1.0 ‰

 - поддържане чистотата  на териториите за обществено ползване

1.0 ‰

0.5 ‰

2.6.  За  застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма  да се ползват целогодишно и ако за това е  уведомена Общината  се заплаща такса  пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите  и данъчната оценка  в размер на                                                                                                      

2.5 ‰

1.5 ‰

В т.ч.:

 

 

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.5 ‰

1.0 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.0 ‰

0.5 ‰

Б/ селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци  и Кошарево - с честота на извозване  1  път  седмично.

 

2.7. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани - върху данъчната оценка     

3.5 ‰

в т.ч.:

 

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                                                     

2.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци                                

1‰

2.8. За незастроените терени се заплаща върху данъчната    оценка                                                                                                                                                                                                                           в т.ч.:

1 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                           

1 ‰

2.9. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите    и данъчната оценка  в размер на:        

7 ‰

в т.ч.:

 

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                                                    

5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                                             

2‰

2.10. За имотите в махала: „Вейници" в с.Непразненци , в махалите: „Ранинци" и „Крушие"

в с.Кошарево  се заплаща върху данъчната оценка                                                                     

1 ‰

в т.ч.:

 

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                                

1 ‰

 

 

 

 

В/ селата:  Банище, Ръжавец, Станьовци, Душинци, Горна Секирна  и Долна Секирна  -             

 

 с  честота на извозване 2 пъти месечно:

 

2.11. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани - върху данъчната оценка                               

3.5 ‰

в т.ч.:

 

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                                               

2.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                                            

1‰

2.12. за незастроени терени се заплаща върху дан. оценка                                                                                 

1‰

в т.ч.:

 

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                                             

1 ‰

2.13. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:                       

7 ‰

в т.ч.:

 

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                                                       

5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                                         

2‰

2.14. За имотите извън регулация вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС се заплаща върху данъчната оценка                                                                                                                                         

1 ‰

в т.ч.:

 

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                              

1‰

2.15. За имотите в махалите: „Петрови" в с.Станьовци, „Сърбинов дол" в с.Душинци, „Валога"в с.Горна Секирна, „Маркови", „Миткови", „Неворци", „Шопа", „Колина", „Пеина", „Филипови", „Сливие", „Калдръм", „Каменица", „Мартинови", „Буков дол", „Кулова падина", „Шокина",  „Колина", „Здравко Янев", „Танини", „Стоян", „Джиневи",  „Круше", „Господинови", „При Оданови", „Янкови",  „Равнище", „Бобово" - „Лъокашеви", „Байдини", „Николчеви", „Младенови", „Танчеви", „Паунови", „Миленкови", „Джерманови" в с.Долна Секирна, се заплаща върху данъчната оценка такса-                                                                                                                                          

1 ‰

  в т.ч.:

 

- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци                                                                            

1‰

Г/ селата:  Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица -  с честота на извозване:

 

 

 

за периода  април  - октомври  вкл.                                                                      

2  пъти  месечно

   за периода ноември - март  вкл.                                                                               

1  път месечно

 

 

2.16. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани - върху данъчната оценка                 

2.5 ‰

в т.ч.:

 

               - сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                               

1.5 ‰

- за депо                                                                                                                                                              

1  ‰

 

 

2.17. за незастроени терени се заплаща върху дан. оценка -                                                                  

1‰

в т.ч.:

 

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци           -                                                 

1 ‰

 

 

2.18. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка  в размер на:

4 ‰

 

 

в т.ч.:

 

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                                       

2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото                                                                                             

2 ‰

 

 

2.19.  За имотите в махалите: „Драганица" в с.Ребро, „Стрин дол" в   с.Видрица, „Сливие" и „Чапуранова" в с.Завала, „Тричкова", „Вилина воденица" и „Белини" в с.Долни Романци, „Рангелова" в с.Арзан, „Логатор" и „Доганджии" в с.Гоз се заплаща върху данъчната  оценка -                                  

1‰

в т.ч.:

 

- за поддържане и експлоатация на депо                                                                             

1‰

Приложението е прието с решение  №  ......../...........2013  год.   на Об.С гр. Брезник 

 

 

Като е такава работата

Като е такава работата предлагам да се сформира гражданско сдружение, и да се сезират съответните органи.За което според мен ще е нужен някакъв официален документ в защита на тези публикации.Иначе всичко останало е празни приказки.И е разбираемо защо хората се бунтуват срещу тези твърдения и ги отхвърлят.

"7000лв.фирмата на

"7000лв.фирмата на месец-5000лв.общината сега"Нещо не ми е ясна сметката.Като гледам план сметката за 2013г. сумата е 223808 лв. ако я разделим на 12 месеца се получава друга сума 18650.66 лв. на месец.

Дес 22.02.13г. в читалището

Дес 22.02.13г. в читалището от 17.00 часа ще се проведе среща от екипа на Трейс Рисорзис във връзка до каква фаза е стигнал проекта и каква кариера може да направи всеки един от нас. Очаквам да дойдат съграждани които да поставят въпросите които ги вълнуват.

Нека да коментираме и

Нека да коментираме и компетентните органи, но ако може да УВАЖАВАМЕ И ДРУГИТЕ МНЕНИЯ. Как мислите този екип които ни прочете колко е чисто това производство колко кинти са взели. Знае се само че са много. Затова че те са взели много пари е ясно че ще напишат това което им е казано иначе кинти няма. Затова на тях не може да се вярва изцяло.Ако може да ми кажеш къде в Европа има рудник на 600 м. от центъра на град.

Васко Стоилов Попов, който е

Васко Стоилов Попов, който е роден в Дупница през 1948г., е кандидат за кмет на община Брезник от местната коалиция “Бъдеще за Граово”. През 1977 г. е бил вербуван като агент Петров със собственоръчно подписана декларация... Наздраве,Късак

Да се уважават мненията „да„,

Да се уважават мненията „да„, но на компетентните органи, които знаят за какво става въпрос. Когато ти трябва лекар ходиш при лекар, когато ти трябва автомонтьор ходиш при автомонтьор. Значи, говорим се за мина следователно трябват геолози, инженери, хора разбиращи от взривове, специалисти по ОВОС. Какво разбира доктора от минно дело или Пешо фелдшера, за Жени да не говорим. Тези, които са опозиция да си гледат тяхната работа, за да не започнем да се бъркаме и ние в нея. Нека има гражданско общество, което да следи как се изпълнява договореното, дали се спазват изискванията по ОВОС, но не да пречат на развитието на дейността. Тези, които сега са против, може да забавят отварянето на мината, но не може да спрат развитието и прогреса. И нека помислят преди да правят нещо, защото, ако се организират тези, които са „за„ ще ги пометат. Жени идва тук от събор на събор, доктора си гледа патки по улицата, Пешо ни продава нитрати, Стохи и Деси не магат да изпълнят поръчки от лани. Знаем си кирливите ризи. Не вървете срещу хората, да не се обърнат хората срещу вас!

7000лв.фирмата на

7000лв.фирмата на месец-5000лв.общината сега

На първо място трябва да

На първо място трябва да мислим за здравето на нас и на децата ни. Проблема тук е че находището е на 600м. от града. За случайте които цитирате находищата са на 10 и повече километра от градовете. И моля, ви уважавйте всички мнения така ще може да се преценят всичи плюсове и минуси.

Добре нека правят! Но, искате

Добре нека правят! Но, искате ли ние да направим контра демонстрация по същото време. Нека, който е за мината да събере съмишленици, да се качим в колите и на Перник. Не маже двама души да манипулират цял град. Знам, че правят петиция в която са записани хора от други държави и 150 човека брезничани, които са против. Нека им дадем отпор. Ще бойкотираме Паричков, ще го оставим без пациенти. Щом той иска да ни вземе хляба, да му го вземем и ние.

Хората от Ямболско се радвот

Хората от Ямболско се радвот ,че е открит земен газ.

Хората от Кърджали ,Мадан, рудозем и Сопот са доволни,че ще имат

работа и приходи.Там производствата са стари,несравними с новите.

В Народното събрание апелират златодобива да е за българите.

Само при нас,няколко задоволени, платени,некомпетентни ,живеещи /или децита им /в София-пречат да живне умрелия ни град.

Престъпление ще бъде, ако инвеститорът си отиде заради вас.

Край на надеждите за по- добър живот.