Loading

Община Брезник обявява конкурс за Директор на дирекция “ТСУ и ЕИ”

 

Кмета на  Община Брезник на основание заповед №145/08.02.2012 г., чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността: Директор в  Специализирана администрация – Дирекция “ТСУ и ЕИ” по служебно правоотношение в Общинска администрация Брезник, при следните условия:

         1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

         - степен на образование: висше /Университет  по архитектура, строителство и геодезия, или друго в областта на строителството /

         - професионален опит: 4/четири/ години; желателно е да има управленски опит като ръководител на дирекция в администрация, общинска фирма или друго, строителство на инфраструктурни обекти/

            - минимален ранг за заемане на длъжността-ІІІ младши

Друга квалификация- компютърна грамотност

            2. Провеждането на конкурса ще се извърши чрез:

         а/  Интервю

б/  Решаване на тест

            3.  Кандидатите да представят следните документи:

         -  Заявление за участие / образец/;

            - Декларация по чл.17 ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/образец/;

         - Декларация по чл. 7 ал.1 и 2 от ЗДС /образец/;

            - Автобиография СV формат;

         - Свидетелство за съдимост;

         - Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;

         -  Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит ранг;

         - Копие от осигурителна, трудова и служебна книжка;

            - Медицинско свидетелство

            4.  Документите следва да бъдат представени в:

         - Общинска администрация гр. Брезник, ул. “Елена Георгиева” 16 /деловодството/;

- тел. за информация 07751 / 20-14,

         - Краен срок за подаване на документите: 22.02.2012г.

         - Ден на публикуване:  09.02.2012 г.

         Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

         5.  Общодостъпното място на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви в сградата на общинската администрация и Интернет страницата на общината.

6. Кратко описание на дейността: Отговаря за   цялостното изпълнение на задачите за решаване на дирекцията в областта на архитектурно- художественото оформяне на населените места, ръководи, координира и контролира дейностите по устройствeното планиране и проектиране, безопасност на движението, техническото обслужване на населението. Издава актове съобразно правомощията, дадени му по ЗУТ като главен архитект.

 Изпълнява функциите, заложени в Устройствения правилник и длъжностната характеристика:

- Да представлява общинската администрация в случаите, когато е упълномощен от кмета на общината.

- Да организира и участва в разработването и превеждането на политиката на общината в областта на строителството, благоустрояването, хигиенизирането, опазването на околната среда.

- Да ръководи, координира и контролира стопанско-техническата дейност, разрешителен режим и всички действия, свързани с европейските фондове и  програми към Европейския съюз, както и други фондации за осигуряване на финансирането на важни общински обекти.

- Да поддържа контакти с представителите на фондове, консултантски и проектантски фирми при изпълнение на приоритетните програми и задачи на общината за транс гранично сътрудничество.

- Да организира и ръководи дейността по утвърдена програма на работещите при временна трудова заетост към общината и по Наредбата за социално подпомагане.

- Да подготвя програми и провежда политика по енергийната ефективност.

- Да изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда.

- Да подпомага Общинския съвет в своята сфера на дейност.

- Да ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи, разработки и предложения на Дирекцията.

- Да организира и участва в работата на Дирекцията.

- Да участва в разработването и дава становище, отговаря на запитвания на фирми, ведомства, предприятия и граждани в рамките на дадените му правомощия и компетенции.

- Организира набирането на информация и запознава служителите от Дирекцията с нея.

- Проучва, анализира и периодически информира зам. кмета на общината за изпълнението на възложените задачи, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата.

- Дава предложения и становища при назначаване, атестиране на служители в Дирекцията и оценява същите.

- Организира и ръководи дейностите по организационно мобилизационната подготовка /ОМП/ и дейностите свързани с ПКЗНБАК.

- Осъществява оперативно ръководство върху техническото обслужване на населението, организира изпълнението на решенията на Об.С. и кмета на Общината, участва при разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на архитектурата, градоустройството и устройственото планиране, заедно  с  архитекта внася предложения до ОбС изработване на общи и подробни устройствени планове,   организира и контролира дейността по борбата с незаконното строителство, рекламната дейност, организацията на движението и други дейности в областта на ТСУ.

- Планиране, организиране, ръководство и контрол на стопанско-техническата дейност и разрешителните режими в общината.

- Изготвяне, кандидатстване, защита, управление на проекти и реализация на проекти и др. финансирания по Европейските програми.

- Пряко ръководи дейностите по донорските програми и програмите по заетостта.

- Контрол и управление на дейностите по поддръжката и ремонтите на общинската пътна мрежа. Инвестиции и строителство в общината.

- Подготвяне на програми по енергийната ефективност.

- Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно време.

- Планиране, организиране, ръководство и контрол на екологичните дейности в общината, както и сметосъбирането,  смета извозването, обработката и обеззаразяването на сметището в общината.

            7. Минимален размер на основната заплата определен за длъжността – 363 лв.

В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурса да се оповести в един регионален вестник и в регистъра по чл. 61 ал. 1 от Закона за администрацията.

 

ХА ХА ХА

ХА ХА ХА

Смешна работа. По-добре да

Смешна работа. По-добре да напишат: мин.заплата 130 евро. Звучи по-престижно. Ако я прочете някой цивилизован човек ще си помисли, че са пропуснали една нула.........

Наистина е така, но дано се

Наистина е така, но дано се усетят по-скоро.За тази заплата едва ли ще кандидатства някой човек. То само за да завърши УАСГ му трябват пъти повече пари и после работа за мизерни пари. Това е в България за съжаление.