Loading

Отчет на изпълнение на Бюджет 2011 и Проект на Бюджет 2012 Община Брезник

Община Брезник предостави на редакцията Отчета на Бюджет 2011 и Проекта на Бюджет 2011. По-долу публикуваме и двата документа:

Отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. на Община Брезник  /в лева/

Приходи за държавни дейности

план

отчет

приходи за местни дейности

план

отчет

1.Неданъчни приходи

870

            870

1.Имуществени данъци

 166 672

206 253

2.Получени субс.от ЦБ

1 826 333

   1 826 328

2.Неданъчни приходи

  341 812

425 213

в т.ч.обща допъл.субс.

1 712 600

   1 712 600

3.Получени субс.от ЦБ

  832 741

832 739

целева субсидия капит.р-ди

48 159

       48 159

в т.ч.обща изравн.субс.

  493 900

493 900

получени от общини целеви трансфери

65 574

       65 569

-за зимно поддържане

    56 300

  56 300

3.Трансфери м/у бюд.с/ки

140 519

 140 519

-целева субс.кап.р-ди

  282 541

 282 539

в т.ч.-получ.трансфери

64 833

   64 833

3.Трансфери

-181 141

-181 141

-трансфери от МТСП по програми на осиг. и заетост

75 861

   75 861

-получен трансфер

     7 424

   7 424

-предоставен трансфер

-175

       -175

-предоставен трансфер

-188 565

 -188 565

4.Депозити и средства по с-ки

135 716

    -38 577

4.Временни безлихвени заеми

448 132

 209 873

-остатък в лв.от предход п-д

135 716

  135 716

5.Заеми от др.банки

-466 400

-466 400

наличност в края на п-да

 

  -174 293

Депозити и ср-ва по с-ки

 221 136

 156 251

Всичко държавни д-сти:

2 103 438

1 929 140

-остатък в лв.от пред.п-д

 221 135

 221 136

 

 

 

-наличност в края на п-да

 

 - 64 885

 

 

 

Всичко местни д-сти:

1 362 952

1 182 788

Разходи за държавни дейности по функции:

2 103 438

1 929 140

Разходи за местни дейности по функции:

1 362 952

1 182 788

1.Общи държавни служби

505 169

 505 169

1.Общи дър.служби

428 498

352 950

2.Отбрана и сигурност

91 217

  56 461

2.Образование

  72 184

 69 633

3.Образование

1 159 512

1 089 826

3.Здравеопазване

 165 000

165 000

4.Здравеопазване

32 003

    18 874

4.Социално осиг.подп.и грижи

 179 000

167 674

5.Социално осиг.,подп.и грижи

190 764

   139 116

5.Жил.стр.,БКС

 337 450

268 780

6.Почивно дело,културни и рел.д-сти

92 392

    87 313

6.Почивно дело,култ.и религ.дейности

 - 138 590

-143 743

7.Икон.д-сти и услуги

32 381

   32 381

7.Икон.дейности и услуги

  306 077

  291 161

 

 

 

8.Р-ди некв.в др.функции

     11 333

   11 333

 

 

 

9.Резерв

     2 000

 

Проекто-Бюджет 2012 г. /в лева/

Приходи за делегирани от държавата дейности

1 875 876

Приходи с местен характер

1 348 311

неданъчни приходи

           529

Данъчни приходи

   178 300

Обща допълваща субсидия

                 1 613 610

Неданъчни приходи

395 310

Целева субсидия за капиталови разходи

87 444

Трансфери за местни дейности

782 456

Преходен остатък от 2011 г.

174 293

в т.ч.обща изравнителна субсидия

493 900

 

 

за зимно поддържане

56 300

 

 

целева субсидия за капиталови разходи

232 256

 

 

Временни безлихвени заеми

- 72 640

 

 

Преходен остатък от 2011 г.

64 885

Разходи за делегирани от държавата дейности по функции

1 875 876

Разходи за местни дейности по функции

1 348 311

1.Общи държавни служби

439 100

1.Общи държавни служби

286 521

2.Отбрана и сигурност

101 753

2.Образование

75 500

3.Образование

 1 099 131

3.Здравеопазване

 39 000

4.Здравеопазване

34 602

4.Социално осиг.,подпом.и грижи

223 640

5.Социално осиг.,подп.и грижи

106 683

5.Жилищно строителство,БКС

291 460

6.Почивно дело,културни и религ.дейности

94 607

6.Почивно дело,културни и религ.дейности

40 000

 

 

7.Икон.дейности и услуги

290 087

 

 

8.Разходи некв.в др.функции

5 600

 

 

9.Резерв

   6 958

 

 

11.Дофинансиране на държавни дейности с общински п-ди -Общи държ.служби

89 545

Документите могат да бъдат видяни и на сайта на общината.

сичко ли требе да ходи у

сичко ли требе да ходи у ноевци -.БАТИ НОЕВСКИТЕ БОКЛУЦИ

Какво е разпределението по

Какво е разпределението по кметства - Ноевци по-точно, а и за останалите?